Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Inhoud

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is. Dit werd vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens zeven punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van je handicap op het dagelijkse leven weer). Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:
  • je verplaatsen
  • eten bereiden en opeten
  • jezelf verzorgen en aankleden
  • je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Je moet de laatste vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van jezelf en je partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • pensioen;
  • beroepsinkomsten;
  • vervangingsinkomen;
  • spaargelden;
  • beleggingen;
  • eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..);
  • verkoop of schenking van eigendommen;
  • ….

Procedure

Aanvraag

Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je enkel online indienen. Je vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, heb je jouw elektronische identiteitskaart (eID) (met kaartlezer en pincode), een token of een andere digitale sleutel nodig.

Evaluatie

De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd.

Er wordt ook een evaluatie van je handicap aangevraagd bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Die zal medische informatie opvragen bij je arts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met je behandelend arts om hem of haar hiervan te verwittigen.

Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap je nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de DG Personen met een Handicap beslist om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat je medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als je medische toestand stabiel is, dan zal hij/zij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Beslissing

Jouw zorgkas brengt je op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. De behandeling van een aanvraag na het online indienen duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden.

In de beslissingsbrief staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. In de bijlage bij de brief staat vermeld hoe je beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht op het zorgbudget vanaf de maand die volgt op je aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Wat meebrengen

Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag, kan je terecht bij het onthaal Welzijn. Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
 • je token of elektronische identiteitskaart met pincode
 • je eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van je spaargelden en eventuele beleggingen.

Onze medewerkers kunnen ook in naam van jou een aanvraag indienen.

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van jouw inkomen en dat van je partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast wanneer de spilindex overschreden wordt.

Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben via een simulatie. Neem contact op met het onthaal Welzijn als je hier hulp nodig bij hebt.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. Die betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit op het rekeningnummer van de begunstigde. Je moet niet verantwoorden hoe je het zorgbudget gebruikt.

Bij de Vlaamse Zorgkas gebeurt de uitbetaling elke 25e van de maand. Indien deze dag op een feestdag valt of in het weekend, dan wordt het de laatste werkdag hiervoor uitbetaald. Voor andere zorgkassen neem je best contact op met deze zorgkas.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

 • Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Je kan het zorgbudget niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.