Vuurwerk

Inhoud

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur. En dat gaat traditiegetrouw gepaard met heel wat vuurwerk, maar helaas ook ongevallen. Materiaal dat niet conform is of verkeerd wordt gebruikt, kan het feestgedruis snel veranderen in een heuse catastrofe. Brandwonden, blindheid, enz. Ieder jaar weer worden veel mensen het slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen.

De burgemeester (of zijn afgevaardigde) handelend in uitvoering van artikel 265, 7° van het Koninklijk Besluit van 23 september 1958, houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, kan toelating geven aan particulieren om feestvuurwerk bij zich te houden en af te steken.

Je kan langs deze weg enkel toelating vragen voor het bewaren en afsteken van vuurwerk indien je inwoner bent van Mortsel én het vuurwerk afsteekt op je domicilieadres.

Voorwaarden

  • De totale inhoud pyrotechnische sas in het feestvuurwerk mag niet meer bedragen dan 1 kg;
  • Deze toelating is strikt persoonlijk en mag niet aan andere personen worden overgedragen;
  • Ingevolge het Koninklijk Besluit van 3 maart 2010 en het Ministerieel Besluit van 7 juni 2013 wordt het volgende vuurwerk als feestvuurwerk beschouwd:
    1. vuurwerk van categorie 1 of F1, uitsluitend bestemd voor personen vanaf 12 jaar;
    2. vuurwerk van categorie 2 of F2, uitsluitend bestemd voor personen vanaf 16 jaar.
  • Het feestvuurwerk moet voldoen aan de veiligheidseisen die erop van toepassing zijn. De nodige maatregelen worden genomen om schade aan personen, dieren, goederen of gebouwen te voorkomen;
  • Men moet zich schikken naar de bevelen van de bevoegde politiediensten.

Procedure

Er is te allen tijde een toelating vereist. Voor het jaar 2022 is de deadline voor een aanvraag verstreken. Je kan geen toelating meer krijgen.