Verzoekschrift aan de bestuursorganen

Dien in

Inhoud

Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp, dat tot de bevoegdheid behoort van een bestuursorgaan van de gemeente of het OCMW, te behandelen. Iedere burger mag een verzoekschrift indienen. 

Verwar een verzoekschrift niet met een vraag, een melding of een klacht. Een vraag kan je zowel mondeling als telefonisch stellen. Daarvoor contacteer je het Stadsonthaal. Voor meldingen en klachten kan je ook op onze website terecht.

Voorwaarden

Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  2. het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  3. de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  4. het verzoekschrift niet ondertekend is door ten minste één persoon;
  5. het taalgebruik beledigend is.

De algemeen directeur maakt deze beoordeling en kan de indiener vragen een nieuw verzoekschrift in te dienen.

Procedure

Je dient je verzoekschrift in via het online formulier op onze website of via het formulier dat beschikbaar is bij het Stadsonthaal of het onthaal van de Meerminnecampus. Vervolgens zal de algemeen directeur beoordelen of je vraag ontvankelijk is. Daarna zal de algemeen directeur het verzoekschrift aan het bevoegde orgaan bezorgen welke uiterlijk binnen drie maanden een antwoord bezorgt aan de indiener.