Subsidie voor de aanleg en onderhoud van taluds, wallen en holle wegen

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Vlaanderen is een eerder vlakke regio, zeker in de regio rond Antwerpen. Zo goed als alle reliëfverhogingen zijn menselijk van aard.

Taluds zijn de bermhellingen van opgehoogde (spoor)wegen, waterlopen en dijken. In Mortsel heb je de (oude) spoorwegbermen. Wallen zijn de aarden verhogingen langs perceelscheidingen die dienen als grensafbakening, veekeringen, windbrekers of geluidschermen. Holle wegen zijn de ingezonken wegen tussen twee hellingen, die ofwel door erosie natuurlijk zijn ontstaan of kunstmatig zijn aangelegd.

Hellingen hebben een microklimaat met meer beschutting tegen wind, een mildere temperatuur en verschillen in belichting en vochtigheid. Erosieverschijnselen zorgen voor verschillende nutriëntenbeschikbaarheden doorheen de helling. Dit geeft een ander dynamiek in vergelijking met vlakke gebieden.

Taluds, wallen en holle wegen zijn biologisch zeer waardevol. Net als bermen zijn ze corridors voor dieren, maar veiliger door betere afscheiding met het verkeer. De hellingsvorm maakt een talud, wal of holle weg geschikt voor holen en burchten voor dieren (muizen, konijnen, vossen en dassen). Daarom wordt de aanleg en onderhoud van taluds, wallen en holle wegen gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • een talud, wal of holle weg wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van 100 m² (op basis van de horizontale projectie), vanaf een minimale lengte van 10 meter met een minimale hoogte van 0,5 meter en een vlakke breedte van minimaal 1 en maximaal 10 meter (m.a.w. met uitsluiting van de hellingen);
 • wegen zijn ofwel onverhard of halfverhard, ofwel voor niet-gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen en dienstvoertuigen. Deze bepaling geldt niet voor spoorwegen;
 • de aanleg van een talud, wal of holle weg is vergunningsplichtig (reliëfwijziging), de aanvrager dient in bezit te zijn van een omgevingsvergunning;
 • het dekzand van de talud, wal of holle weg is niet vervuild overeenkomstig de richtwaarden van het VLAREBO. Dit geldt niet voor bestaande taluds, wallen of holle wegen;
 • de hellingen van de talud, wal of holle weg mogen niet afgegraven worden;
 • de hellingen van de talud, wal of holle weg hebben beplanting om erosie en verstuiving te vermijden. Dit mag spontaan gebeuren of aangeplant worden;
 • taluds, wallen of holle wegen kunnen beplant worden als lijnvormige landschapselement, de voorwaarden van die landschapselementen zijn van toepassing.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor de aanleg van een talud, wal of holle weg bedraagt de subsidie 2,5 euro per m³ grond, met een plafond van 500 euro.

Voor de beplanting en het beheer zijn de subsidies van de lijnvormige landschapselementen van toepassing.