Subsidie voor de bestrijding en beheer van invasieve exoten

Aanvragen

Inhoud

De bestrijding en het beheer van invasieve exoten wordt gesubsidieerd.

Voor dit subsidiereglement worden twee klassen van invasieve exoten gedefinieerd.

Klasse 1 invasieve exoten zijn alle soorten op de zwarte lijst van het Belgisch Forum voor Invasieve Soorten en/of op de EU-lijst van invasieve soorten (Annex I van de Europese verordening betreffende invasieve, uitheemse soorten van 22 oktober 2014 nr 1143/2014). Deze soorten zijn het meest schadelijk voor de natuur. Daarom mogen deze soorten niet aangeplant worden in kleine of grote landschapselementen, ecologische tuinen en braakliggende terreinen. Het is verplicht deze soorten te vermijden, te bestrijden of te beheersen in kleine of grote landschapselementen, ecologische tuinen en braakliggende terreinen.

Klasse 2 invasieve exoten zijn alle soorten op de kijklijst en alertlijst van het Belgisch Forum voor Invasieve Soorten. Invasieve exoten klasse 2 mogen, maar moeten niet, in gesubsidieerde kleine of grote landschapselementen, ecologische tuinen en braakliggende terreinen worden vermeden, bestreden of beheerst. Deze exoten kunnen schadelijk voor de natuur zijn. In natuur- en bosgebieden zijn deze soorten eerder te vermijden. Met bijkomende maatregelen (bv. steriele klonen, rhizoombegrenzers) kunnen klasse 2 invasieve exoten aangeplant worden daarbuiten. In de plantenlijst worden de nodige maatregelen opgelijst.

Welke beheerstrategie wordt per soort per terrein bekeken. Dit kan gebeuren samen met de milieudienst.

Als geen andere beheertechniek mogelijk is en dit geen (blijvende) schade toebrengt aan andere planten en dieren, dan kunnen pesticiden gebruikt worden in afwijking van het pesticidenverbod in kleine of grote landschapselementen, ecologische tuinen en braakliggende terreinen. Hiervoor dient een gemotiveerde afwijking van de voorwaarden te worden aangevraagd bij het stadsbestuur. Voor de terreinen waar een Vlaams pesticidenverbod geldt, dient een bijkomende afwijking van de Vlaamse Milieumaatschappij worden bijgevoegd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • de te bestrijden of beheren invasieve exoten zijn gelegen op het grondgebied Mortsel;
  • de aanvrager dient over een omgevingsvergunning- of melding beschikken indien de bestrijding of beheer van de invasieve exoten onder de vergunnings- of meldingsplicht valt volgens de geldende Vlaamse wetgeving of bouwcode (zoals reliëfwijziging of vellen van bomen). De bestrijding of beheer van invasieve exoten mag niet in overtreding zijn met het Veldwetboek, de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening of andere wettelijke bepalingen;
  • de bestrijding of het beheer mag worden uitgevoerd door een beheerder. Beheerders moeten over de toestemming van de eigenaar of gebruiker beschikken voor werken uitgevoerd op het perceel van de eigenaar. Beheerders mogen de subsidieaanvraag opstellen en indienen, en kunnen de subsidie rechtstreeks ontvangen;
  • er kunnen enkel subsidies worden uitbetaald aan particuliere eigenaren, particuliere gebruikers of particuliere aanvragers die in hoedanigheid van een particuliere eigenaar of gebruiker handelen (beheerders). Publieke instellingen of percelen in eigendom van publieke instellingen worden uitgesloten, met uitzondering van particuliere gebruikers van percelen in eigendom van publieke instellingen in kader van een huur- of (erf)pachtovereenkomst.
  • er mag slechts één aanvraag per jaar worden ingediend, behoudens uitzonderingen in de specifieke voorwaarden. De subsidies zijn cumuleerbaar. Aanvragers kunnen subsidieaanvragen bundelen van invasieve exoten die over meerdere percelen verspreid zijn.

Procedure

De subsidie kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier. 

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop de zone met invasieve exoten wordt aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende. Indien u eerder een beplantingsplan heeft ingediend en geen wijziging is gebeurd, is dit optioneel;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de invasieve exoot mag beheren op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • facturen van de uitgevoerde werken;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor de bestrijding van invasieve exoten klasse 1 bedraagt de subsidie 80% van de beheerkosten met een maximum van 1.000 euro jaarlijks per perceel.

De bestrijding van invasieve exoten klasse 2 wordt niet gesubsidieerd.

Enkel spontane vestiging van invasieve exoten vallen onder de subsidie.

Deze subsidie kan worden aangevraagd samen met het onderhoud van de kleine of grote landschapselementen, ecologische tuinen en braakliggende terreinen.

Meer info

Jeuken je (groene) vingers maar weet je niet hoe te beginnen? Contacteer de milieudienst telefonisch via het onthaal, of via e-mail milieu@mortsel.be, of vraag professioneel advies aan het Regionaal Landschap Rivierenland.