Straatgeveltuintje

Inhoud

Doe je melding

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, doe je daarvan een melding.

Voorwaarden

De aanleg van een straatgeveltuintje is onderworpen aan regels. Het straatgeveltuintje moet aan de voorwaarden voldoen die werden vastgelegd door de gemeenteraad.

 • De breedte van het straatgeveltuintje bedraagt loodrecht op de perceelsgrens gemeten, over zijn gehele lengte maximaal 30 cm tot op een hoogte van 3 m en maximaal 60 cm op een hoogte boven 3 m. De geleidingselementen of plantensteunen steken loodrecht op de perceelsgrens gemeten maximaal 20 cm uit.
 • Naast die maximale breedte van 30 cm moet er ook altijd voldoende obstakelvrije loopweg zijn. Dit wil zeggen dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien smaller zal moeten zijn dan 30 cm.
  • Is de weg voor voetgangers minder dan 2 m breed, dan moet over de hele lengte van de perceelsgrens een obstakelvrije loopweg met een breedte van 1,20 m gewaarborgd blijven.
  • Is de weg voor de voetgangers meer dan 2 meter breed, dan moet over de hele lengte van de perceelsgrens een obstakelvrije loopweg van 1,50 m gewaarborgd blijven.
 • Het straatgeveltuintje blijft minimaal 30 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren, tenzij de buren schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken.
 • Er mogen geen planten met doornen gebruikt worden in straatgeveltuintjes.
 • De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke schade aan de leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij nutsbedrijven.
 • Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven.
 • Het straatgeveltuintje moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met betontegels of grijze betonboordstenen. De uitgebroken betontegels kunnen gebruikt worden als afboording van het straatgeveltuintje. De tegels steken minimaal 2 cm en maximaal 10 cm uit boven de trottoirverharding. De breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30 cm.

Voorwaarden straatgeveltuintje60,4 Kb(pdf)

Onderhoud en beheer van het straatgeveltuintje

 • De beheerder moet het straatgeveltuintje en de verharding zodanig onderhouden dat ze geen hinder of gevaar opleveren voor het verkeer. De planten mogen niet buiten de rand van het straatgeveltuintje uitspringen (max. 30 cm tot 3 m hoogte en max 60 cm vanaf 3 m hoogte).
 • De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door het straatgeveltuintje op kosten van de beheerder.
 • De beheerder verbindt zich ertoe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
 • Alle dood of levend materiaal dat in het straatgeveltuintje is verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. De beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit de aanwezigheid van het straatgeveltuintje of het niet naleven van het reglement.
 • De beheerder zal de door de bevoegde stadsdiensten opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, onmiddellijk uitvoeren. De beheerder vrijwaart de stad Mortsel tegen alle vorderingen die derden tegen haar instellen als gevolg van de aanleg van het straatgeveltuintje.

(Tijdelijke) verwijdering van de straatgeveltuintje

 • De bevoegde stadsdienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het stadsbestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder.
 • Het stadsbestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan het straatgeveltuintje.
 • De bevoegde stadsdienst zal het plantvak van het straatgeveltuintje herstellen zonder vergoeding aan de beheerder.
 • De beheerder zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting.
 • Wanneer het straatgeveltuintje geheel of gedeeltelijk wordt weggehaald door de beheerder, moet de dienst bevoegd voor privaat gebruik van de openbare weg daarvan op de hoogte gebracht worden. De stad zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de beheerder.
 • Niet reglementair aangelegde straatgeveltuintjes worden op kosten van de beheerder verwijderd of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de stad Mortsel tot enige schadevergoeding verplicht kan worden.
 • De stad kan steeds een reglementair straatgeveltuintje op haar domein verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De stad betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder, maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden voor de beheerder.

Handhaving

Inbreuken tegen dit reglement zullen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Bedrag

De aanleg van een straatgeveltuintje is gratis.

Meer info

Weet je nog niet goed hoe eraan te beginnen of welke klimplanten je best aankoopt ?

Neem dan snel een kijkje op de website van IGEAN.