Stamboomonderzoek

Aanvraag opzoeking meer dan 120 jaar
Aanvraag opzoeking minder dan 120 jaar

Inhoud

Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. De genealogie mag niet met de gezinsgeschiedenis worden verward.

Stamboomonderzoek gebeurt door onze medewerkers, eigen opzoekingen zijn onmogelijk omdat het archief niet publiek toegankelijk is.

Procedure

Akten van de Burgerlijke Stand

Je dient je aanvraag best in via mail naar burgerzaken@mortsel.be

Iedereen heeft recht op een uittreksel of afschrift van:

 • akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud;
 • akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud;
 • andere akten van meer dan 100 jaar oud.

Voor alle akten die minder oud zijn dan dit, kan er enkel een uittreksel of afschrift opgevraagd worden door:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft;
 • zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende;
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn;zijn erfgenamen;
 • hun notaris en hun advocaat.

Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek. Door deze wijzigingen zijn opvragingen van uittreksels en getuigschriften mogelijk voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Gegevens ouder dan 120 jaar

De afgifte is mogelijk zonder randvoorwaarden (maar niet gratis).

Gegevens jonger dan 120 jaar

Schriftelijke toestemming van de betrokkene of diens verwanten is vereist:

 • rangorde van personen die toestemming kunnen verlenen:
  • betrokkene zelf;
  • diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner;
  • één van de afstammelingen in de eerste graad;
  • College van Burgemeester en Schepenen;
 • de aanvraag dient eveneens de verbintenis te bevatten dat de verkregen personengegevens door de aanvrager enkel zullen worden gebruikt voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden alsook de vermelding van de publicatie(s) waarvoor deze gegevens eventueel zullen worden aangewend;
 • het College kan bijkomende inlichtingen vragen om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.

Bedrag

Voor genealogische opzoekingen die meer dan 1 uur opzoekwerk in beslag nemen, wordt een tarief van 50 euro per begonnen werkuur aangerekend vanaf het tweede uur. Gewenste afschriften van akten zijn gratis.