Sociale correctie op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking

Inhoud

Inwoners met een beperkt inkomen hebben elk jaar recht op een financiële tegemoetkoming van 20 euro per gezinslid voor de kostprijs van de huisvuilophaling. Dit bedrag wordt rechtstreeks op de DifTarrekening van het gezin bij IGEAN gestort.

Voorwaarden

De sociale correctie is van toepassing op inwoners van Mortsel die één van volgende uitkeringen ontvangen:

  • een uitkering van het OCMW, zijnde leefloon of een financiële steun equivalent leefloon;
  • een inkomensgarantie voor ouderen;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap;
  • een minimum ziekte- of werkloosheidsuitkering.

Voor alle categorieën, met uitzondering van de inwoners die een uitkering via het OCMW ontvangen, geldt dat het gezamenlijk inkomen bij personen met gezinslast niet hoger mag zijn dan maximaal 1.342,90 euro per maand.

In het geval van een alleenstaand persoon mag het inkomen niet hoger zijn dan 1.099,54 euro per maand. Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Procedure

Inwoners uit Mortsel die aan de voorwaarden voldoen en geen actief hulpverleningsdossier hebben bij de sociale dienst van het OCMW, kunnen zonder afpraak langsgaan bij het onthaal Welzijn voor een intakegesprek om zo de financiële tegemoetkoming te bekomen.

In functie van het intakegesprek moet men volgende documenten bezorgen:

  • een recent attest gezinssamenstelling (niet ouder dan een maand);
  • een overzicht van de gezamenlijke maandelijkse inkomsten van alle meerderjarige inwonende personen.