RUP Centrum in opmaak

Het bestuur is van start gegaan met de opmaak van een startnota als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Centrum Mortsel. Dit document doet uitspraak over de toekomst van Mortsel Centrum, met name over de zones waar we nog willen verdichten en waar we vooral willen vergroenen.

We vinden het belangrijk als stad dat alle inwoners hierover hun mening kunnen geven.

Infomarkt

Daarom organiseren we een infomarkt waar een aanzet van de toekomstvisie wordt toegelicht. Ook jouw ideeën zijn er welkom. We nodigen je graag uit op dinsdagavond 7 maart tussen 17.00 en 20.00 uur in Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel.

Publieke raadpleging

Voor wie er niet bij kan zijn op 7 maart of voor wie zich graag verder verdiept in het RUP, is er de publieke raadpleging. De start- en procesnota liggen namelijk ter inzage van 1 maart tot en met 29 april 2023 bij de dienst Leefomgeving, Neerhoevelaan 50 - 2640 Mortsel.

Gedurende deze periode kunnen burgers, betrokken overheden en instanties hun bedenkingen en ideeën delen. Hun advies wordt vervolgens verwerkt in functie van de vervolgstappen van het RUP.

Wie de start- en procesnota graag online inkijkt, kan ze onderaan deze pagina downloaden. Wil je deze nota's liever fysiek gaan inkijken bij het Themaloket Ruimte? Maak dan een afspraak via tel. 03 444 17 17.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van de terinzagelegging aangetekend toegezonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. lokaal bestuur Mortsel, Stadsplein 2, 2640 Mortsel, of er afgegeven tegen ontvangstbewijs of via mail bezorgd op ro@mortsel.be.

Waarom een RUP?

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in een bepaald gebied mag worden gebouwd en verbouwd. In een RUP worden de bodembestemming en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voor een bepaald gebied vastgelegd.

Het RUP Mortsel Centrum zal uitspraak doen over aangepaste bouwhoogtes, gewenste ontwikkelingen, mobiliteit, groen en wateropvang in de verschillende zones van het plangebied. Door nieuwe voorschriften kunnen we ook het aanwezige erfgoed, de waardevolle gebouwen en bomen beter beschermen.

De opmaak van dit RUP biedt nieuwe kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van de kern en een betere beleving van de openbare ruimte als verblijfsruimte. Dit alles met het oog op een meer duurzame toekomst.

Downloads

  • Verslag plenaire vergadering 15 januari 2024.pdf 193,2 Kb
  • Scopingnota november 2023.pdf 5,2 Mb
  • Verslag infomoment RUP Centrum - maart 2023 186,7 Kb pdf
  • Startnota RUP Centrum - versie januari 2023 5,4 Mb pdf
  • Procesnota RUP Centrum - versie januari 2023 269,5 Kb pdf