Subsidie voor de aanleg en onderhoud van renen

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Renen zijn stroken met ruigtevegetaties tussen percelen, al dan niet afgepaald met (prikkel)draadafsluitingen. In intensieve landbouwgebieden zijn renen vaak de enige landschapselementen die overblijven.

De palen en draadafsluiting houdt vee tegen om de reen af te grazen. Renen kunnen dienstdoen als bufferstrook om uitspoeling van vruchtbare aarde, pesticiden en meststoffen tegen te gaan. Renen kunnen vervolgens bestuivers en roofdieren van pestsoorten leveren aan de akkers en weilanden.

Renen zijn biologisch zeer waardevol. Ze dienen als veilige corridors voor dieren, waarlangs zij kunnen migreren. Typische akker- en weidevogels gebruiken de palen van de renen als uitkijkpunt. In renen kunnen boerennatuurplanten zoals boerenwormenkruid (vroeger ‘renenvaren’ genoemd) handhaven. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van renen gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • de reen wordt gesubsidieerd vanaf een minimale lengte van 10 meter en een minimale breedte van 1 meter tot een maximale breedte van 10 meter;
 • de reen wordt enkel gesubsidieerd langs interne of externe perceelscheidingen, waterlopen, spoorwegen, KLE of GLE, trage wegen, private wegen of langs openbare wegen waarbij de berm geen openbaar domein is;
 • minimaal 80% van de oppervlakte is bedekt door ruigtesoorten. Een boom- of struiklaag is afwezig.
 • de reen wordt spontaan verruigd. De reen wordt twee- tot driejaarlijks gemaaid;
 • de grond van renen mag niet worden geploegd;
 • de reen mag, maar moet niet, langs één of beide kanten afgesloten zijn met een metalen draadafsluiting. Prikkeldraad is enkel toegelaten als deze dienst doet als veekering. De hoogte van de draadafsluiting is maximaal 1 meter, met uitzondering van weiden waarbij de hoogte in functie is van de bescherming van de reen tegen vraat door grazend vee. De draadafsluiting mag de mobiliteit van (kleine) dieren niet onevenredig hinderen;
 • de draadafsluiting wordt afgespannen tussen palen. De palen zijn gemaakt uit onbehandeld hout. De palen hebben een minimale diameter van 10-12 cm en steken boven de vegetatie uit (0,5 tot 2 meter);
 • renen zonder draadafsluiting hebben eveneens palen als afscheiding.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop van houten palen bedraagt 1 euro per stuk, met een plafond van 100 euro.

Voor het onderhoud bedraagt de subsidie 0,50 euro per lopende meter driejaarlijks, met een plafond van 250 euro.