Subsidie voor de aanleg en onderhoud van vleermuizenverblijfplaatsen

Aanvragen klein landschapselement

Inhoud

Vleermuizen slapen en overwinteren graag op donkere plekken met een constante temperatuur en vochtigheid. Dit vinden ze vaak in kleine (geheel of gedeeltelijke) ondergrondse vaste menselijke constructies zoals voormalige ijs- of voorraadkelders, schuilkelders en bunkers. Recentere vleermuizenverblijfplaatsen worden voor die doeleinden aangelegd.

Veel van die verlaten constructies zijn in slechte staat, of kunnen die geschikte milieucondities niet behouden. Zonder goed beheer dreigen ze verloren te gaan als vleermuizenverblijfplaats. Vele vleermuizen zijn bedreigd in Vlaanderen, hun bescherming is dan ook topprioriteit.

Vleermuizen zijn, ondanks hun voor velen angstaanjagende uiterlijk, belangrijke diertjes. Ze jagen op muggen en motten en houden de populatie van die plaagsoorten in toom. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van vleermuizenverblijfplaatsen gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • de vleermuizenverblijfplaats wordt gesubsidieerd tot een vloeroppervlakte van 100 m²;
  • enkel effectief bezette verblijfplaatsen komen in aanmerking voor de jaarlijkse subsidie. De bewijslast ligt bij de aanvrager. Onder effectief bezet worden andere dieren gerekend, dit ontslaat de aanvrager niet om de verblijfplaats blijvend in te richten voor vleermuizen;
  • de kleine constructie heeft uitsluitend een hedendaagse biologische functie. Kleine constructies die nog worden gebruikt als opslagplaatsen of andere menselijke functies worden uitgesloten van de subsidie;
  • de vleermuizenverblijfplaats is vrijstaand en geen onderdeel van een gebouw;
  • de vleermuizenverblijfplaats is publiek niet toegankelijk, de aanvrager schermt de vleermuizenverblijfplaats af. Verstoring van de vleermuizen tijdens hun zomer- of winterverblijf wordt vermeden;
  • de aanvrager is verantwoordelijk voor de instandhouding van de nodige milieucondities (temperatuur, luchtvochtigheid) voor de vleermuizen;
  • beplanting op de vleermuizenverblijfplaats worden behandeld volgens de voorwaarden van groenmuren;
  • de erfgoedwaarde van historische kleine constructies worden behouden;
  • deze subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor de bezette nesten of voor groenmuren.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor de aanleg van een vleermuizenverblijfplaats bedraagt 40% van de aanlegkosten, met een plafond van 250 euro.

De subsidie voor de instandhouding van de vleermuizenverblijfplaats bedraagt 75 euro elke 5 jaar.