Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Inhoud

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën:

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 22.925 euro euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, ... liter);
 • bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het onthaal Welzijn.

Wij zullen

 • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden;
 • je identiteitskaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon nodig hebben;
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft;
 • eventueel enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben. RVV staat voor 'rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming' (voorheen het OMNIO-statuut).

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur. Woont je in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • een kopie van de leveringsfactuur;
  • een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
 • Als je behoort tot categorie 3:
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht;
  • documenten (gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die het OCMW toelaten te beoordelen of je niet in staat bent de verwarmingsfactuur te betalen.
 • Als je behoort tot categorie 2: het OCMW kan je een bewijs van je gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, ... )
 • Als je behoort tot categorie 1: het OCMW kan je een bewijs van je gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 456 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 456 euro voor leveringen van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 en maximaal 210 euro voor leveringen van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. 

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis);
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.

Regelgeving

Sociaal Verwarmingsfonds - Wetgeving