Klusjesdienst

Als je bepaalde klussen aan en rond je woning niet meer kan uitvoeren door ziekte, handicap of leeftijd kan je een beroep doen op de klusjesdienst. De klusdienst richt zich tot enerzijds cliënten 'Zorg/Welzijn' en anderzijds tot partners van het lokaal bestuur.

Afspraken cliënten Zorg of Welzijn

Dit zijn inwoners van Mortsel die een actief hulpverleningstraject bij de diensten Zorg of Welzijn hebben. Een bijkomende voorwaarde is dat je voor de klussen geen beroep kan doen op familie of vrienden.

We voeren enkel kleine karweien uit, die een beperkte vakkennis vereisen en geen veiligheidsrisico’s inhouden. De klusjes nemen maximaal 3 werkdagen in beslag en vinden plaats in de woning van de aanvrager. Het is dus niet mogelijk om klussen aan te vragen voor een opbrengsteigendom of een woning waarin je niet zelf woont.

De verantwoordelijke klusdienst oordeelt steeds voor de start of een bepaalde klus veilig is en effectief in aanmerking komt als klus. Deze dienst kan op elk moment beslissen om het werk niet uit te voeren omwille van onveiligheid of bijkomende moeilijkheden.

Wat doen we niet?

 • hoogtewerk;
 • verhuizen.

Wat doen we wel? Onder andere …

 • eenvoudige reparaties aan meubilair;
 • lampen vervangen;
 • ophangen/aansluiten van verlichting;
 • vervangen muur- of vloertegels;
 • ophangen kader, schilderij;
 • ontluchten van de verwarming;
 • lekkende kraan of waterslot (sifon) herstellen;
 • kleine pleisterwerken;
 • hulpmiddelen plaatsen ter bevordering van de zelfredzaamheid;
 • stopcontacten en lichtschakelaars repareren;
 • kleine reparaties aan fietsen, rolstoelen, looprekjes;
 • kleine gevelreparaties;
 • kleine schilderwerken en behangen;
 • klein tuinonderhoud;

De klusdienst wil in geen geval concurrentie zijn voor bestaande diensten en bedrijven. We zetten met deze dienst in op sociale tewerkstelling. We rekenen dan ook op begrip van onze klanten voor de verschillende vaardigheden en kennis van onze klusmedewerkers. Het lokaal bestuur kan voorrang verlenen aan andere aanvragers met een dringende hulpvraag of in een noodsituatie.

Aanvraag klus

Je kan een aanvraag doen bij je maatschappelijk werker.

De aanvraag wordt vervolgens doorgegeven aan de verantwoordelijke klusdienst die je zal contacteren:

 • om indien nodig een afspraak te maken voor een inschatting van het gevraagde werk;
 • om met je af te spreken wanneer de klus kan worden ingepland.

De verantwoordelijke klusdienst is het aanspreekpunt voor vragen over de praktische afhandeling. De dienst handelt de aanvragen chronologisch af, rekening houdend met de kennis en vaardigheden van de klusmedewerkers op dat moment én de noden van de klant. Het is dus mogelijk dat niet elke vraag opgevangen kan worden. Elke uitbreiding van het gevraagde werk beschouwen we als een nieuwe aanvraag die ook als dusdanig opnieuw op de aanvraaglijst geregistreerd zal worden en chronologisch zal worden behandeld.

Als de verantwoordelijke je niet kan bereiken binnen de twee maanden na de klusaanvraag, ontvang je per mail - wanneer een e-mailadres gekend is - of per brief de vraag om zelf contact op te nemen. Indien je dit niet doet binnen 10 dagen, beschouwen we de klusaanvraag als onnodig en schrappen we deze uit de aanvragen. Indien je daarna alsnog gebruik wenst te maken van de klusdienst, dien je een nieuwe aanvraag in.

Wat kost het?

Het tarief bedraagt 10 euro per uur en per medewerker die meewerkt aan de klus. Dit uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex met referentie juni, met als basisindex juni 2023.

Na elke geleverde prestatie onderteken je een prestatieblad waarop de aanvang en het einde van de prestaties en het aantal gepresteerde uren staat. Een factuur bevat steeds een prestatie van minstens 1 uur. Daarna betaal je per begonnen half uur. Je betaalt vanaf het moment dat de klusmedewerker aanwezig is. Indien de aard van de klus een verplaatsing met de wagen vereist zal een verplaatsingskost van 15 euro per uur aangerekend worden. Als de wagen nodig is om iets te vervoeren, maar verder niet wordt gebruikt, zal deze verplaatsingskost als minimumkost worden aangerekend. Bij verder gebruik van de wagen tijdens de klus wordt een verplaatsingskost van 7,5 euro gefactureerd per begonnen half uur.

De factuur voor geleverde diensten wordt in de loop van de eerstvolgende maand opgestuurd.

Uitvoering van de opdrachten

De klussen mogen enkel uitgevoerd worden tijdens de normale werkuren, zoals die van toepassing zijn binnen het sociaal tewerkstellingsproject. ’s Avonds en tijdens het weekend worden er geen diensten geleverd. De klusmedewerkers werken onder de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur Mortsel. De verantwoordelijke klusdienst regelt wanneer welke klusmedewerker waar komt. De klusmedewerker en aanvrager mogen daarom geen aanpassingen doorvoeren in het uurrooster of de inhoud van de opdracht, tenzij de verantwoordelijke hiermee instemt.

De klusmedewerkers dienen zich aan de deontologische code te houden en je persoonlijke levenssfeer van jou en je omgeving te respecteren. Ze houden zich aan de doelstelling van de dienst en het lokaal bestuur Mortsel. De klusmedewerkers mogen geen geld of geschenken aannemen. Roken en drinken van alcohol tijdens de werkuren is verboden.

We verwachten van jou dat je onze medewerkers behandelt met respect. Grensoverschrijdend gedrag is een reden om de hulpverlening stop te zetten. In geval van problemen, onenigheden of betwistingen dienen jij en de klusmedewerkers onmiddellijk contact op te nemen met de verantwoordelijke van de klusdienst.

Gereedschap en materialen

De klusmedewerkers gebruiken het materiaal dat jij zelf voorziet. Wanneer je dit zelf niet kan voorzien, kan dit materiaal per uitzondering door de klusjesdienst worden aangekocht of gehuurd. De prijzen van de materialen worden in dat geval op de factuur aangerekend. De verantwoordelijke van de klusdienst koopt veilig en degelijk gereedschap aan nodig voor de uitvoering van de werken. Het gebruik en de prijs ervan worden op voorhand met jou afgesproken. Voor de uren besteed aan de verplaatsing met de wagen voor de aankoop van deze materialen rekenen we een minimum verplaatsingskost van 15 euro aan. Is de wagen vaker nodig, wordt 7,5 euro gefactureerd per begonnen half uur.

Aansprakelijkheid en verzekering

De klusmedewerkers zijn verzekerd voor lichamelijke schade die geleden is tijdens de uitvoering van de klus en op weg naar en van het werk door een polis arbeidsongevallen. Het lokaal bestuur Mortsel is aansprakelijk voor de schade die de klusdienst aan derden veroorzaakt bij het verrichten van een klus via een polis burgerlijke aansprakelijkheid.

Praktische afspraken

Bij de uitvoering van de klus is jouw aanwezigheid vereist gedurende de volledige periode. Bij langdurige afwezigheid (ziekenhuisopname, ziekte, revalidatiecentrum, …) kan er toch nog hulp worden geboden als je een vertrouwenspersoon aanduidt die aanwezig kan zijn.

In geval van een voorziene onderbreking of annulering van de hulp moet de verantwoordelijke klusdienst minimaal drie dagen op voorhand verwittigd worden. In geval van laattijdige verwittiging zal één werkuur worden aangerekend. In geval van een onvoorziene afwezigheid zonder verwittiging waardoor geen klussen kunnen worden uitgevoerd, zal 15 euro verplaatsingsvergoeding en één werkuur worden aangerekend.

Bij ziekte van de klusmedewerker of overmacht contacteert de verantwoordelijke klusdienst je om verder te bespreken hoe dit opgevangen kan worden.

Afspraken partners lokaal bestuur

Dit zijn organisaties waarbij het Lokaal Bestuur Mortsel (OCMW, Stad of AGB) betrokken is als oprichter of bestuurder van de organisatie. Een aanvraag wordt ingediend via 3P. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor poetsen, tuinonderhoud en herstellings- en onderhoudswerken.

De verantwoordelijke van de klusdienst contacteert de partner om verdere afspraken te maken over de haalbaarheid, omvang en timing van de gevraagde werken. Een inschatting van nodige materialen of machines wordt op voorhand besproken.

Tarieven

 • Voor poetsopdrachten bedraagt het tarief 20 euro per uur. Dit wordt in de eerstvolgende maand gefactureerd.
 • Voor tuinonderhoud en klusopdrachten (herstellings- en onderhoudswerken) hanteren we een uurtarief van 33 euro. Dit uurtarief is inclusief:
  • kosten voor administratieve regeling;
  • aanleveren en gebruiken klein materiaal (vijzen, schroeven, …);
  • klein gereedschap;
  • benodigdheden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niet inbegrepen in het uurtarief

 • verplaatsingskost 15 euro per uur;
 • afval;
  • Gesorteerd afval zal volgens de huidige tarieven en richtlijnen in het recyclagepark van Igean worden gestort.
  • Niet gesorteerd normaal restafval wordt geperst en afgevoerd aan de huidige tarieven per kg.
  • GFT of afval van eetwaren wordt aangerekend aan 0,27 euro per kg (tarief juni 2023). Dit wordt apart op de factuur gemeld en aangerekend.
  • Dierlijke afvalstoffen worden niet door de klusdienst afgevoerd.
 • huur machines voor specifieke opdracht, voor zover deze niet vallen onder frequent gebruikte machines;
 • extra specifiek aangekocht verbruiksmaterialen, vb. verf, wastafel, enz.

Deze extra kosten worden apart vermeld op de factuur.

De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex met referentie juni, met als basisindex juni 2023.