Volksraadpleging

Inhoud

Bij een volksraadpleging legt de gemeente een vraag met betrekking tot een gemeentelijke materie voor aan de kiezers van de betrokken gemeente.

De gemeenteraad kan, in toepassing van artikelen 305 tot 325 van het decreet lokaal bestuur, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Voorwaarden

Het initiatief dat uitgaat van de bewoners moet worden gesteund door ten minste 3.000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners.

Procedure

Je kan een verzoek tot het houden van een volksraadpleging indienen met het formulier op deze pagina.

Bij dit formulier voeg je:

  • een gemotiveerde nota
  • documenten die de gemeenteraad meer vertellen over de beweegredenen.
  • een petitielijst

Het verzoek wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van stad Mortsel, Meerminne 6, 2640 Mortsel.

Regelgeving

Artikel 196 van het Strafwetboek is van toepassing op dit verzoekschrift. De personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, worden gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar. Er is sprake van valsheid in geschriften bij:

  • valse handtekeningen;
  • namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen;
  • valselijke opmaak van overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen;
  • valselijke invoeging in de akten achteraf van overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen;
  • toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die opgenomen of vastgesteld worden in de akten.