Premie voor zonneboiler

Premie voor een zonneboiler aanvragen

Inhoud

Een zonneboiler neemt de warmte uit de zonnestralen op en gebruikt die om het water op te warmen. Die warmte is gratis, 100% hernieuwbaar en bespaart op je energiefactuur.

Mortsel geeft een premie voor de plaatsing van een zonneboiler bijkomend aan de Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler.

Voorwaarden

 • Deze premie wordt enkel verleend indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler.
 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw met een ouderdom van minstens 15 jaar op de aanvraagdatum en gelegen in het Vlaamse Gewest. De ouderdom van het gebouw wordt gecontroleerd aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van die data.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met ruimteverwarming of zwembadverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • Er kan per goed één keer per 10 jaar een premie zonneboiler worden verleend.

Procedure

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 dien je voor 1 januari 2024 een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie én dien je een aparte aanvraag in bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag via ons online formulier.


Voor aanvragen met een eindfactuur na 1 juli 2023 dien je enkel een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie.

Wat toevoegen?

Voor aanvragen met als eindfactuur voor 1 juli 2023 voeg je bij de aanvraag:

 • Een attest met technische gegevens over de geplaatste zonneboiler. In het geval een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant) moet het certificeringsnummer ingevuld worden op het attest. 
 • De facturen - voorschotfactuur, tussentijdse facturen en eindfactuur - van de werken. De facturen mogen niet dateren van meer dan twee jaar voor de aanvraagdatum, noch van na de aanvraagdatum.
 • Bewijsstukken die aantonen dat je een beschermde afnemer bent (indien van toepassing).

Bedrag

Voor aanvragen met als eindfactuur voor 1 juli 2023 zijn de premiebedragen:


Voor aanvragen met als eindfactuur na 1 juli 2023 zijn de premiebedragen:

 • 500 euro voor eigenaar-bewoners met een middelste inkomen en andere investeerders (VME, huurders en niet-eigenaar-bewoners en eigenaar-niet-bewoners).
 • 750 euro voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en SVK-verhuurders.

Uitzonderingen

Deze premie is niet cumuleerbaar met de Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler. Deze premie is wel cumuleerbaar met Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp en de Mortselse premie voor warmtepomp.

Voor de gemeenschappelijke installatie van een appartementsgebouw komt enkel een andere investeerder dan eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders in aanmerking voor een premie.

Voor een woongebouw met een gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen komen de werken in de gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen niet in aanmerking voor een premie, met uitzondering van de werken met betrekking tot de gemeenschappelijke installatie.

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.

Meer info

De website van de Vlaamse overheid voor Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler.

Voor wie

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 kunnen de volgende doelgroepen een premie ontvangen:

 • Natuurlijke personen met eigendom in Mortsel.

Voor aanvragen met een eindfactuur na 1 juli 2023 kunnen de volgende doelgroepen een premie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste en middelste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners)

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.