Premie voor een warmtepomp

Aanvragen

Inhoud

Een warmtepomp haalt energie uit je omgeving (lucht, water of bodem) en geeft die dan af aan de woning. Een warmtepomp haalt 70% tot 80% van haar energie uit de omgeving, met als gevolg een minimale CO2-uitstoot of zelfs geen (als de overige elektriciteit geleverd wordt door zonnepanelen). Stad Mortsel geeft vanaf 1 januari 2020 een premie voor het plaatsen van warmtepomp.

Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor bestaande gebouwen (een gebouw dat aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014) die gelegen zijn in Mortsel en die permanent bewoonbaar zijn, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning.
 • De premie wordt enkel toegekend voor gebouwen die geplaatst zijn met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • Enkel facturen vanaf 1 januari 2020 worden aanvaard.
 • De werken moeten uitgevoerd zijn door een gespecialiseerde aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. 
 • De aanvrager is geen rechtspersoon.
 • Voor een woning of appartement kan maar één keer per 10 jaar een premie voor een warmtepomp worden aangevraagd en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan één jaar.
 • Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende appartementen, bedraagt de premie per appartement maximaal 10% van de factuurbedragen voor de warmtepomp, inclusief btw, met dezelfde plafonds als voor ééngezinswoningen.
 • Lucht-luchtwarmtepompen worden uitgesloten van de premie, behalve voor bescheiden appartementen en studio’s, uitgezonderd op CO2 gebaseerde warmtepompen. Een bescheiden appartement of studio heeft een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50 m³ voor woningen met drie of meer slaapkamers;
 • De aanvrager dient te beschikken over een aktegenomen melding of verleende omgevingsvergunning, indien de warmtepomp en/of de geassocieerde uitvoeringswerken ingedeelde inrichtingen of activiteiten bevat zoals bepaald door de rubriekenlijst van titel II van de VLAREM. Hiervan kan niet afgeweken worden.
 • Het gebouw heeft één van de vier volgende bewijsstukken:
  • een energieprestatiecertificaat waarbij de energieprestatie van het gebouw minder dan 200 kWh/m² (A+, A of B) bedraagt;
  • een energieaudit door een erkend energiedeskundige waarbij een warmtepompinstallatie wordt geadviseerd;
  • een renovatie-audit waarbij een warmtepompinstallatie wordt geadviseerd;
  • een totaalrenovatie waarbij minstens drie energiebesparende maatregelen, waaronder een warmtepomp, ondernomen worden.
 • De premie wordt toegekend voor een nieuwe waterpomp geplaatst door een aannemer die over een certificaat van bekwaamheid beschikt, en/of moet ze gecontroleerd worden door een aannemer met een certificaat van bekwaamheid, afgeleverd door RESCERT. Het certificeringsnummer van de aannemer moet ingevuld worden op een attest en bij de premie-aanvraag gevoegd worden. Voor warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel is het noodzakelijk dat de aannemer eveneens over een erkenning koeltechniek beschikt, of zich laat bijstaan door een erkend koeltechnicus. Hiervan kan niet afgeweken worden.
 • De warmtepomp dient te voldoen aan de Europese F-gassenverordening 517/2014. Het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, met een aardopwarmingsvermogen van 2.500 of meer, in warmtepompen met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent of meer is uitgesloten van de premie. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Gemotiveerde afwijkingen

 • Er kan van de volgende bijkomende voorwaarden gemotiveerd worden afgeweken. Deze afwijking is een gunst die verleent wordt uit milieutechnische of veiligheidsoverwegingen. De bewijslast ligt bij de aanvrager. De afwijking wordt individueel beoordeeld. De afwijking geldt enkel voor de subsidieaanvraag van Mortsel en heeft geen rechtsgrond bij andere subsidieaanvragen. De stad Mortsel is niet aansprakelijk voor weigeringen door andere subsidieverleners.
  • de warmtepomp is geplaatst conform de bepalingen rond technische installaties van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (artikel 64 en 65). Hiervan kan afgeweken worden op basis van de afwijkingsprocedure van artikel 6 van de verordening. De aanvrager vermeldt in de motivatie dat een afwijking is verleend via een melding of omgevingsvergunning (m.i.v. de OMV-nummer);
  • de warmtepomp beschikt over een Europees energielabel A++ (oud systeem) of B (nieuw systeem);
  • de warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55°C;
  • de warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) gebruikt worden. Als de warmtepomp over die functie beschikt, moet de aannemer ze definitief uitschakelen en dit aan de hand van het attest bewijzen.

Procedure

Voor de premie warmtepomp dien je een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie én dien je een aparte aanvraag in bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag bij voorkeur via ons online formulier. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier op te sturen naar milieu@mortsel.be of naar stad Mortsel, Stadsplein 2, 2640 Mortsel.

Bedrag

Voor het plaatsen van een warmtepomp voor centrale verwarming, geeft het stadsbestuur een éénmalige basispremie van 10% van de kostprijs (incl. BTW en plaatsing) per bestaande woning met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.000 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 375 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 200 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 75 euro

De premie wordt verhoogd tot 12% van de kostprijs voor op CO2 gebaseerde warmtepompen, voor eigenaren van fotovoltaïsche panelen en beschermde afnemers met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.200 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 450 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 240 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 90 euro

Voor combi-warmtepompen (warmtepompen die instaan voor zowel de centrale verwarming als sanitair warm water) worden deze plafonds verhoogd met 25%.

Meer info

Je komt mogelijk ook in aanmerking voor een premie bij MijnVerbouwPremie.

Downloads

 • aanvraagformulier subsidie warmtepomp (vanaf 2020).pdf 109,4 Kb