Premie voor warmtepomp

Aanvragen

Inhoud

Een warmtepomp haalt energie uit je omgeving (lucht, water of bodem) en geeft die dan af aan de woning. Een warmtepomp haalt 70% tot 80% van haar energie uit de omgeving, met als gevolg een minimale CO2-uitstoot of zelfs geen (als de overige elektriciteit geleverd wordt door zonnepanelen). De warmtepomp is zo efficiënt dat als de elektriciteit 100% uit een gascentrale komt, de warmtepomp netto aardgas bespaard in vergelijking met een gascondensatieketel.

Mortsel geeft een premie voor de plaatsing van een warmtepomp bijkomend aan de Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp.

Voorwaarden

Voor de aanvragen met als eindfactuur voor 1 juli 2023 zijn de voorwaarden:

 • De premie geldt enkel voor bestaande gebouwen (een gebouw dat aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014) die gelegen zijn in Mortsel en die permanent bewoonbaar zijn, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning.
 • De premie wordt enkel toegekend voor gebouwen die geplaatst zijn met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • Enkel facturen vanaf 1 januari 2020 worden aanvaard.
 • De werken moeten uitgevoerd zijn door een gespecialiseerde aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste warmtepomp. 
 • De aanvrager is geen rechtspersoon.
 • Voor een woning of appartement kan maar één keer per 10 jaar een premie voor een warmtepomp worden aangevraagd en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan één jaar.
 • Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende appartementen, bedraagt de premie per appartement maximaal 10% van de factuurbedragen voor de warmtepomp, inclusief btw, met dezelfde plafonds als voor ééngezinswoningen.
 • Lucht-luchtwarmtepompen worden uitgesloten van de premie, behalve voor bescheiden appartementen en studio’s, uitgezonderd op CO2 gebaseerde warmtepompen. Een bescheiden appartement of studio heeft een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50 m³ voor woningen met drie of meer slaapkamers;
 • De aanvrager dient te beschikken over een aktegenomen melding of verleende omgevingsvergunning, indien de warmtepomp en/of de geassocieerde uitvoeringswerken ingedeelde inrichtingen of activiteiten bevat zoals bepaald door de rubriekenlijst van titel II van de VLAREM. Hiervan kan niet afgeweken worden.
 • De premie wordt toegekend voor een nieuwe warmtepomp geplaatst door een aannemer die over een certificaat van bekwaamheid beschikt, en/of moet ze gecontroleerd worden door een aannemer met een certificaat van bekwaamheid, afgeleverd door RESCERT. Het certificeringsnummer van de aannemer moet ingevuld worden op een attest en bij de premie-aanvraag gevoegd worden. Voor warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel is het noodzakelijk dat de aannemer eveneens over een erkenning koeltechniek beschikt, of zich laat bijstaan door een erkend koeltechnicus. Hiervan kan niet afgeweken worden.
 • De warmtepomp dient te voldoen aan de Europese F-gassenverordening 517/2014. Het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, met een aardopwarmingsvermogen van 2.500 of meer, in warmtepompen met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent of meer is uitgesloten van de premie. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Gemotiveerde afwijkingen

 • Er kan van de volgende bijkomende voorwaarden gemotiveerd worden afgeweken. Deze afwijking is een gunst die verleent wordt uit milieutechnische of veiligheidsoverwegingen. De bewijslast ligt bij de aanvrager. De afwijking wordt individueel beoordeeld. De afwijking geldt enkel voor de subsidieaanvraag van Mortsel en heeft geen rechtsgrond bij andere subsidieaanvragen. De stad Mortsel is niet aansprakelijk voor weigeringen door andere subsidieverleners.
  • de warmtepomp is geplaatst conform de bepalingen rond technische installaties van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (artikel 64 en 65). Hiervan kan afgeweken worden op basis van de afwijkingsprocedure van artikel 6 van de verordening. De aanvrager vermeldt in de motivatie dat een afwijking is verleend via een melding of omgevingsvergunning (m.i.v. de OMV-nummer);
  • de warmtepomp beschikt over een Europees energielabel A++ (oud systeem) of B (nieuw systeem);
  • de warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55°C;
  • de warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) gebruikt worden. Als de warmtepomp over die functie beschikt, moet de aannemer ze definitief uitschakelen en dit aan de hand van het attest bewijzen.

Voor de aanvragen met als eindfactuur na 1 juli 2023 zijn de voorwaarden:

 • Deze premie wordt enkel verleend indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie warmtepomp.
 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw met een ouderdom van minstens 15 jaar op de aanvraagdatum en gelegen in het Vlaamse Gewest. De ouderdom van het gebouw wordt gecontroleerd aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van die data.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • Per goed kan per 10 jaar een premie warmtepomp worden verkregen.

Procedure

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 dien je voor 1 januari 2024 een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie én dien je een aparte aanvraag in bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag via ons online formulier.


Voor aanvragen met een eindfactuur na 1 juli 2023 dien je enkel een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie

Wat toevoegen?

Voor aanvragen met als eindfactuur voor 1 juli 2023 voeg je bij de aanvraag:

 • Het attest van de aannemer met technische gegevens over de geplaatste warmtepomp. In het geval een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant) moet het certificeringsnummer ingevuld worden op het attest. 
 • De facturen - voorschotfactuur, tussentijdse facturen en eindfactuur - van de werken. De facturen mogen niet dateren van meer dan twee jaar voor de aanvraagdatum, noch van na de aanvraagdatum.
 • Een van de vier volgende bewijsstukken:
  • een energieprestatiecertificaat waarbij de energieprestatie van het gebouw minder dan 200 kWh/m² (A+, A of B) bedraagt;
  • een energieaudit door een erkend energiedeskundige waarbij een warmtepompinstallatie wordt geadviseerd;
  • een renovatie-audit waarbij een warmtepompinstallatie wordt geadviseerd;
  • een totaalrenovatie waarbij minstens drie energiebesparende maatregelen, waaronder een warmtepomp, ondernomen worden.
 • Bewijsstukken die aantonen dat er zonnepanelen aanwezig of geplaatst zijn (indien van toepassing).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de warmtepomp wordt gebruikt voor de productie van sanitair warm water (indien van toepassing).
 • Bewijsstukken die aantonen dat je een beschermde afnemer bent (indien van toepassing).
 • Bewijsstukken die aantonen dat je in een bescheiden appartement of studio leeft (in het geval van een lucht-lucht warmtepomp).

Bedrag

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 geeft het stadsbestuur een éénmalige basispremie van 10% van de kostprijs (incl. BTW en plaatsing) per bestaande woning met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.000 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 375 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 200 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 75 euro

De premie wordt verhoogd tot 12% van de kostprijs voor op CO2 gebaseerde warmtepompen, voor eigenaren van fotovoltaïsche panelen en beschermde afnemers met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.200 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 450 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 240 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 90 euro

Voor combi-warmtepompen (warmtepompen die instaan voor zowel de centrale verwarming als sanitair warm water) worden deze plafonds verhoogd met 25%.


Voor aanvragen met een eindfactuur na 1 juli 2023:

Voor eigenaar-bewoners met een middelste inkomen en andere investeerders (VME, huurders en niet-eigenaar-bewoners en eigenaar-niet-bewoners) geeft het stadsbestuur een premie van 10% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.000 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 562,5 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 375 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 75 euro

Voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en SVK-verhuurders geeft het stadsbestuur een premie van 12,5% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.200 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 900 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 600 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 120 euro

Uitzonderingen

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023:

Voor de gemeenschappelijke installatie van een appartementsgebouw komt enkel de eigenaar van het appartementsgebouw of de VME in aanmerking voor een premie.

Rechtspersonen komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.


Voor aanvragen met een eindfactuur na 1 juli 2023:

Voor de gemeenschappelijke installatie van een appartementsgebouw komt enkel een andere investeerder dan eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders in aanmerking voor een premie.

Voor een woongebouw met een gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen komen de werken in de gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen niet in aanmerking voor een premie, met uitzondering van de werken met betrekking tot de gemeenschappelijke installatie.

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.

Meer info

De website van de Vlaamse overheid voor Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp.

Voor wie

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 kunnen de volgende doelgroepen een premie ontvangen:

 • Natuurlijke personen met eigendom in Mortsel.

Voor aanvragen met een eindfactuur na 1 juli 2023 kunnen de volgende doelgroepen een premie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste en middelste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners)

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.