Premie voor warmtepomp

Inhoud

Een warmtepomp haalt energie uit je omgeving (lucht, water of bodem) en geeft die dan af aan de woning. Een warmtepomp haalt 70% tot 80% van haar energie uit de omgeving, met als gevolg een minimale CO2-uitstoot of zelfs geen (als de overige elektriciteit geleverd wordt door zonnepanelen). De warmtepomp is zo efficiënt dat als de elektriciteit 100% uit een gascentrale komt, de warmtepomp netto aardgas bespaard in vergelijking met een gascondensatieketel.

Mortsel geeft een premie voor de plaatsing van een warmtepomp bijkomend aan de Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp.

Voorwaarden

 • Deze premie wordt enkel verleend indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie warmtepomp.
 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw met een ouderdom van minstens 15 jaar op de aanvraagdatum en gelegen in het Vlaamse Gewest. De ouderdom van het gebouw wordt gecontroleerd aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van die data.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • Per goed kan per 10 jaar een premie warmtepomp worden verkregen.

Procedure

Je dient enkel een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie. Mortsel geeft op basis van de gegevens van de Vlaamse overheid automatisch de premie.

Bedrag

De premiebedragen zijn:

Voor eigenaar-bewoners met een middelste inkomen en andere investeerders (VME, huurders en niet-eigenaar-bewoners en eigenaar-niet-bewoners) geeft het stadsbestuur een premie van 10% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.000 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 562,5 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 375 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 75 euro

Voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en SVK-verhuurders geeft het stadsbestuur een premie van 12,5% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) met de volgende plafonds:

 • geothermische warmtepomp: 1.200 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 900 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 600 euro
 • lucht-luchtwarmtepomp: 120 euro

Uitzonderingen

Voor de gemeenschappelijke installatie van een appartementsgebouw komt enkel een andere investeerder dan eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders in aanmerking voor een premie.

Voor een woongebouw met een gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen komen de werken in de gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen niet in aanmerking voor een premie, met uitzondering van de werken met betrekking tot de gemeenschappelijke installatie.

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.

Meer info

De website van de Vlaamse overheid voor Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen een premie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste en middelste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners)

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.