Premie voor ontharding en vergroening

Inhoud

Mortsel is met een verhardingsgraad van 43,7% de meest verharde gemeente in de provincie Antwerpen. Verharding heeft veel negatieve effecten: het vernielt het bodemleven eronder, het verhindert de infiltratie van water, het belet het vestigen van planten en het houdt warmte vast.

Mortsel geeft vanaf 1 juli 2023 een premie voor ontharding en vergroening.

Voorwaarden

Voor aanvragen gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaande constructie op het grondgebied Mortsel. Een bestaande constructie is een constructie die gebouwd is voor de inwerkingtreding van de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozen van afvalwater en hemelwater van 1 oktober 2004, zijnde 1 februari 2005, of een constructie die niet gevat wordt door deze verordening en latere hemelwaterverordeningen.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • Er kan per goed meerdere premies gegeven worden tot het maximum premiebedrag. Bij meerdere premies wordt het reeds uitgekeerde bedrag afgetrokken van het maximum premiebedrag en enkel het overblijvende bedrag uitgekeerd als premie.

Voor aanvragen gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 • Enkel het slopen of verwijderen van gebouwen, overdekte constructies en verhardingen komt in aanmerking voor een premie. Het slopen of verwijderen van tijdelijke, verplaatsbare of demonteerbare gebouwen, overdekte constructies en verhardingen komt niet in aanmerking. Het slopen of verwijderen van vrijstaande, geheel of gedeeltelijk ondergrondse of met grond bedekte constructies komt niet in aanmerking.
 • Het vervangen van een gesloten waterondoorlatende verharding door een verharding met open, al dan niet beplante, voegen of andere waterdoorlatende verharding komt niet in aanmerking voor een premie.
 • De ontharding en vergroening hoeft niet door een aannemer te gebeuren, ook doe-het-zelf ontharding en vergroening komt in aanmerking voor de premie.
 • Een minimumoppervlakte van 10 m² wordt onthard en vergroend voor woongebouwen en een minimumoppervlakte van 40 m² voor niet-woongebouwen.
 • De beplanting van de ontharde oppervlakte zijn overblijvende kruiden, grassen, klimplanten, bomen of heesters. Eenjarige of tweejarige planten, met uitzondering van groenten, worden niet beschouwd als vergroend. Er worden geen invasieve exoten aangeplant.
 • Het gesloopte of verwijderde gebouw, de overdekte constructie of de verharding mag niet gecompenseerd worden elders op het goed voor een periode van 5 jaar. Met compensatie wordt bedoeld: een gebouw, overdekte constructie of verharding slopen en elders op het goed een nieuw gebouw, overdekte constructie of verharding bouwen die in vorm of functie gelijkaardig is aan het gesloopte of verwijderde gebouw, de overdekte constructie of de verharding.
 • De ontharding en vergroening is gegarandeerd voor minimaal 5 jaar en de beplanting wordt in een goede staat gehouden. Mislukte beplantingen dienen vervangen te worden.

Procedure

Je dient een aanvraag in via het online aanvraagformulier.

Wat toevoegen?

Je voegt bij de aanvraag:

 • Een plan waarop de ontharde oppervlak staat aangeduid, alsook de oppervlakte of de maten van het ontharde oppervlak.
 • Een toelichting m.b.t. de gebruikte beplanting (soort of cultivar).
 • Foto's van de nieuwe beplanting.

Bedrag

De premie bedraagt 10 euro per m² ontharde oppervlakte met een plafond van 1.000 euro.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen een premie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste, middelste en hoogste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • Ondernemingen
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Externe investeerders
  • Andere (incl. eigenaar-niet-bewoners)

Rechtspersonen komen in aanmerking voor de premie.