Premie voor infiltratievoorziening

Aanvragen

Inhoud

De afgelopen zomers ondervond Vlaanderen verschillende droogteperiodes en hittegolven, waardoor het grondwaterpeil alarmerend laag stond. Door hemelwater via een infiltratievoorziening te laten infiltreren, wordt de grondwatertafel aangevuld en de openbare riolering ontlast.

Mortsel geeft voor werken met als eindfactuur na 1 juli 2023 een bonuspremie voor de aanleg van een infiltratievoorziening, enkel en alleen in combinatie met de plaatsing van een hemelwaterput of de aanleg van een groendak.

Voorwaarden

Voor aanvragen gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw die gebouwd is voor de inwerkingtreding van de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozen van afvalwater en hemelwater van 1 oktober 2004, zijnde 1 februari 2005, of een gebouw die niet gevat wordt door deze verordening en latere hemelwaterverordeningen.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • De premie kan slechts eenmaal per goed per hoofdgebouw worden toegekend.

Voor aanvragen gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 • Enkel de aanleg van of plaatsing van of vervanging door een nieuwe infiltratievoorziening met toebehorende nieuwe afvoerleidingen komt in aanmerking voor een premie.
 • De volledige dakoppervlakte van de daken aangesloten op de hemelwaterput, de daken uitgevoerd als groendak, alsook de andere daken van het woongebouw en de aanhorige al dan niet vrijstaande bijgebouwen en andere overdekte constructies voorzien van dakafvoeren en de volledig verharde grondoppervlakte van de minimaal voor 50% niet-overdekte verhardingen voorzien van afvoergoten en waarvan het hemelwater in de bestaande situatie afgevoerd werd via de private riolering, moeten afwateren naar de infiltratievoorziening. Het verlenen van een premie bij een onvolledig afwaterende oppervlakte is enkel mogelijk wanneer de aanvrager kan aantonen dat het afwateren van de volledige afwaterende oppervlakte technisch onmogelijk is en/of overmatig hoge kosten met zich meebrengt. Een infiltratievoorziening waarvan enkel en alleen de dakoppervlakte van de al dan niet vrijstaande bijgebouwen en andere overdekte constructies, of alleen de verharde grondoppervlakte van de minimaal voor 50% niet-overdekte verhardingen er naartoe afwatert, is uitgesloten van de premie.
 • De infiltratievoorziening wordt bovengronds op natuurlijke wijze op eigen terrein uitgevoerd, zoals een infiltratiekom, wadi of regenwatervijver. Enkel als dit niet mogelijk is, gebeurt het ondergronds, zoals een poreuze buis, combiput, infiltratieput of kunststofblokken.
 • De infiltratievoorziening moet boven de voorjaarsgrondwaterstand te worden voorzien. Bij afwezigheid van een grondwaterpeilmeting is de onderzijde van de ondergrondse infiltratievoorziening niet dieper dan 2 meter. Voor bovengrondse infiltratievoorzieningen is de totale diepte beperkt tot minder dan (en niet gelijk aan) 50 cm, tenzij een omgevingsvergunning is bekomen voor de reliëfwijziging.
 • Het minimale infiltratievolume en de minimale infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening dient in overeenstemming te zijn met de afwaterende oppervlakte, met een minimum van respectievelijk 1.000 L en 2,4 m², zoals aangegeven in onderstaande tabel.

  Afwaterende oppervlakteMinimale infiltratievolume infiltratievoorzieningMinimale infiltratieoppervlakte infiltratievoorziening
  0 tot 30 m²1.000 L2,4 m²
  31 tot 60 m²2.000 L4,8 m²
  61 tot 90 m²3.000 L7,2 m²

  91 tot 120 m²

  4.000 L9,6 m²
  121 tot 150 m²5.000 L12 m²
  > 150 m²5.000 L + 1.000 L per 30 m² (afgerond naar boven)12 m² + 2,4 m² per 30 m² (afgerond naar boven)

  Er kan hieraan voldaan worden door één of meerdere gebundelde infiltratievoorzieningen, of door het plaatsen van een combiput.

  Het infiltratievolume en de infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening worden bepaald tussen de laagst gelegen afvoer en de gemiddelde hoogste grondwaterstand of de bodem van de infiltratievoorziening als die zich boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand bevindt. Tot op een diepte van 2 meter wordt geacht dat de bodem boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand gelegen is.
 • Het is niet verplicht een overloop te voorzien bij een bovengrondse infiltratievoorziening, mits er voldoende onverharde zone naast de infiltratievoorziening is om over te lopen. Het is verplicht een overloop te voorzien bij een ondergrondse infiltratievoorziening. De overloop van de infiltratievoorziening, indien aanwezig, dient in volgorde van voorkeur:
  • te worden aangekoppeld aan een oppervlaktewater met voldoende opvangcapaciteit;
  • te worden aangekoppeld aan de hemelwaterriolering indien er een gescheiden openbare riolering aanwezig is.
  • te worden aangekoppeld aan de gemengde openbare riolering waarbij hemelwater en afvalwater volledig gescheiden moeten worden afgevoerd tot net voor de perceelsgrens.
 • Op deze overloop moet op privaat domein een terugslagklep voorzien worden, in combinatie met een noodoverloop naar een onverharde zone. In het geval van een bovengrondse infiltratievoorziening telt de onverharde zone naast de infiltratievoorziening als noodoverloop.

Procedure

Je dient een aanvraag in via het online aanvraagformulier.

Wat toevoegen?

Je voegt bij de aanvraag:

 • Een plan waarop volgende gegevens worden vermeld:
  • De ligging en omvang van de infiltratievoorziening op het betrokken goed.
  • De ligging van het privaat rioleringsstelsel.
 • De facturen - voorschotfactuur, tussentijdse facturen en eindfactuur - van de werken. De facturen mogen niet dateren van meer dan twee jaar voor de aanvraagdatum, noch van na de aanvraagdatum.

Bedrag

De bonuspremie infiltratievoorziening bedraagt:

 • 50% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) van de in aanmerking komende werken met een plafond van 500 euro. Het factuurbedrag is minimaal 500 euro.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen een bonuspremie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste, middelste en hoogste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners

Rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.