Premie voor hemelwaterput

Aanvragen

Inhoud

Met het veranderde klimaat worden lange periodes van droogte en hitte afgewisseld met hevige stortbuien en onweders. Een hemelwaterput vangt dat hemelwater op, buffert die en stelt dat hemelwater beschikbaar voor toepassingen waarvoor geen drinkwater hoeft gebruikt te worden. Dat is goed voor het milieu en voor je portemonnee.

Mortsel geeft een premie voor de plaatsing van een hemelwaterput. Deze premie kan worden aangevraagd voor werken met als eindfactuur na 1 juli 2023.

Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden gelden:

 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw die gebouwd is voor de inwerkingtreding van de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozen van afvalwater en hemelwater van 1 oktober 2004, zijnde 1 februari 2005, of een gebouw die niet gevat wordt door deze verordening en latere hemelwaterverordeningen.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • De premie kan slechts eenmaal per goed per hoofdgebouw worden toegekend.

De volgende specifieke voorwaarden gelden:

 • Enkel de plaatsing van of de vervanging door een nieuwe hemelwaterput met toebehorende filterinstallatie, pomp, aanzuigleidingen en bijvulsysteem komt in aanmerking voor een premie. De renovatie en na-isolatie van de dakconstructie en de plaatsing van nieuwe dakafvoeren komen expliciet niet in aanmerking.
 • De volledige dakoppervlakte van het bestaand hoofdgebouw en de daarmee aanhorige al dan niet vrijstaande bijgebouwen en andere overdekte constructies voorzien van dakafvoeren en waarvan het hemelwater in de bestaande situatie afgevoerd werd via de private riolering, moet afwateren naar de hemelwaterput. Het verlenen van een premie bij een onvolledig afwaterende oppervlakte is enkel mogelijk wanneer de aanvrager kan aantonen dat het afwateren van de volledige dakoppervlakte technisch onmogelijk is en/of overmatig hoge kosten met zich meebrengt. Een hemelwaterput waarvan enkel de dakoppervlakte van de al dan niet vrijstaande bijgebouwen en andere overdekte constructies naar de hemelwaterput afwatert, is uitgesloten van de premie.
 • Het is niet verplicht de (delen van de) daken aangelegd als een groendak of dakterras, en verhardingen aan te sluiten op de hemelwaterput. Het is verboden dakoppervlakten met asbestbedekking of (gezuiverd) afvalwater aan te sluiten op de hemelwaterput.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de afwaterende oppervlakte, met een minimum van 5.000 L, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

   Afwaterende oppervlakteMinimaal volume
  Eengezinswoning0 tot 80 m25.000 L
  81 tot 120 m27.500 L
  121 tot 200 m210.000 L
  > 200 m210.000 L + 5.000 L per 50 m² (afgerond naar boven)
  Meergezinswoningnvt100 L per m²
 • Er kan hieraan voldaan worden door één of meerdere gebundelde of collectieve hemelwaterputten.

  Het volume van de hemelwaterput wordt bepaald als het volledige volume water dat opgevangen kan worden onder de overloop of onder het peil waarop het water op een andere wijze de hemelwaterput kan verlaten in geval van een combiput.

  Voor eengezinswoningen is een hemelwaterput groter dan 10.000 L niet verplicht als er wordt aangetoond dat de gebruiksmogelijkheid niet in verhouding is tot het minimaal volume.

  Voor meergezinswoningen wordt per overschreden schijf putvolume van 5.000 L minimaal één woongelegenheid op de hemelwaterput aangesloten, met een minimum van één, voor zover er voldoende woongelegenheden aanwezig zijn.

 • De installatie bestaat minstens uit:
  • een hemelwaterput;
  • een filter om het aangevoerde hemelwater te filteren voor het in de hemelwaterput komt;
  • een pomp om het hemelwater uit de hemelwaterput te pompen;
  • een overloop om een teveel aan hemelwater af te voeren
 • Het hemelwater wordt minstens gebruikt voor minimaal één buitenkraan, en het spoelen van één toilet of als watervoorziening voor een wasmachine.
 • De hemelwaterput moet toegankelijk zijn voor controle en reiniging.
 • De aangesloten kranen dragen een label 'geen drinkwater‘.
 • Het bijvulsysteem, indien aanwezig, mag niet leiden tot contaminatie van het drinkwater.
 • De installatie moet worden aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de de Code van goede praktijk, voldoen aan de technische voorschriften van Belgaqua en Water-link en de technische voorwaarden van de hemelwaterverordening.
 • De overloop van de hemelwaterput dient in volgorde van voorkeur:
  • te worden aangekoppeld aan een infiltratievoorziening;
  • te worden aangekoppeld aan een oppervlaktewaterriolering met voldoende opvangcapaciteit;
  • te worden aangekoppeld aan de hemelwaterriolering indien er een gescheiden openbare riolering aanwezig is;
  • te worden aangekoppeld aan de gemengde openbare riolering waarbij hemelwater en afvalwater volledig gescheiden moeten worden afgevoerd tot net voor de perceelgrens
 • Op deze overloop moet op privaat domein een terugslagklep voorzien worden, in combinatie met een noodoverloop naar een onverharde zone. In het geval van de aansluiting op een infiltratievoorziening telt de infiltratievoorziening als noodoverloop.

Procedure

Je dient een aanvraag in via het online aanvraagformulier.

Wat toevoegen?

Je voegt bij de aanvraag:

 • Een plan waarop volgende gegevens worden vermeld:
  • De ligging en inhoud van de hemelwaterput op het betrokken goed.
  • De ligging van het privaat rioleringsstelsel.
  • De ligging van de pomp, de bezinkput, de filter(s), het aanvulsysteem voor drinkwater, de toezichtsput, de overloop en de aftappunten (spoelbak, kraan,…).
 • De facturen - voorschotfactuur, tussentijdse facturen en eindfactuur - van de werken. De facturen mogen niet dateren van meer dan twee jaar voor de aanvraagdatum, noch van na de aanvraagdatum.

Bedrag

De premie bedraagt:

 • 50% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) van de in aanmerking komende werken met een plafond van 1.000 euro. Het factuurbedrag is minimaal 1.000 euro.

De bonus gescheiden riolering bedraagt:

 • 50% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) van de in aanmerking komende werken met een plafond van 500 euro. Het factuurbedrag is minimaal 500 euro.

De bonus infiltratievoorziening bedraagt:

 • 50% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) van de in aanmerking komende werken met een plafond van 500 euro. Het factuurbedrag is minimaal 500 euro.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen een premie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste, middelste en hoogste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners)

Rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.

Downloads

 • code goede praktijk regenwaterput.pdf 11 Mb