Premie voor groendak

Aanvragen

Inhoud

Een groendak is een dak bedekt met planten in plaats van klassieke dakbedekking. Een groendak kan een hevige regenbui opvangen, bufferen en vertraagd afvoeren. Hierdoor wordt de openbare riolering ontlast. De planten nemen via hun wortels het water op en laten dit verdampen via hun bladeren, wat een verkoelend effect geeft en de woning eronder minder doet opwarmen. Bovendien geven de planten bloemen voor allerlei insecten, vogels en andere dieren.

Mortsel geeft een premie voor de aanleg van een groendak. Deze premie kan worden aangevraagd voor werken met als eindfactuur na 1 juli 2023.

Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden gelden:

 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw die gebouwd is voor de inwerkingtreding van de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozen van afvalwater en hemelwater van 1 oktober 2004, zijnde 1 februari 2005, of een gebouw die niet gevat wordt door deze verordening en latere hemelwaterverordeningen.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • Er kan per goed meerdere premies gegeven worden tot het maximum premiebedrag. Bij meerdere premies wordt het reeds uitgekeerde bedrag afgetrokken van het maximum premiebedrag en enkel het overblijvende bedrag uitgekeerd als premie.

De volgende specifieke voorwaarden gelden:

 • Enkel de aanleg van een nieuw groendak op een bestaande dakconstructie komt in aanmerking voor een premie. De renovatie en na-isolatie van de dakconstructie en de plaatsing van nieuwe dakafvoeren komen expliciet niet in aanmerking.
 • De aanleg van een groendak op een bestaand hoofdgebouw, samen met de aanleg van een groendak op de aanhorige al dan niet vrijstaande bijgebouwen en andere overdekte constructies, komt in aanmerking voor een premie. De aanleg van een groendak enkel op één of meerdere bijgebouwen of andere overdekte constructies is uitgesloten van de premie.
 • Het groendak heeft een dakoppervlakte van minimaal 10 m² (incl. grindstrook).
 • Het groendak bestaat minimaal uit een wortelwerende en waterkerende laag of een recente wortelvaste dakbedekking uit EPDM-rubber, een substraatlaag en een vegetatielaag. Een drainagelaag is noodzakelijk bij aanleg op een plat dak.
 • Het groendak heeft een substraatlaag met een dikte van minimaal 0,10 m.
 • Het groendak heeft een vegetatielaag zonder invasieve exoten.
 • Onder of in de vegetatie wordt een buffervolume voorzien van minimaal 50 liter per m² dakoppervlakte. Een minimale opslagcapaciteit mag worden voorzien van 35 liter per m² dakoppervlakte indien gemotiveerd wordt aangetoond dat een minimale opslagcapaciteit van 50 liter per m² dakoppervlakte niet mogelijk is.
 • Het groendak is geïsoleerd, indien het groendak gelegen is boven een verwarmde ruimte of boven een ruimte die hieraan grenst (beschermd volume), waarbij de warmteweerstandscoëfficiënt Rd van het isolatiemateriaal minimaal 4,5 m²K/W bedraagt;
 • Het groendak is gegarandeerd voor minimaal 10 jaar en wordt in een goede staat gehouden. Mislukte aanplantingen of werken dienen vervangen of hersteld te worden.

Procedure

Je dient een aanvraag in via het online aanvraagformulier.

Wat toevoegen?

Je voegt bij de aanvraag:

 • Een plan waarop het dakvlak aangelegd als groendak staat aangeduid, alsook de oppervlakte of de maten van het dak.
 • Een technische toelichting m.b.t. de gebruikte technieken en vegetatie, zodat het minimale buffervolume kan gecontroleerd worden.
 • Een plan met de ligging van het privaat rioleringsstelsel (indien bonuspremie gescheiden riolering wordt aangevraagd) en/of de infiltratievoorziening (indien bonuspremie infiltratievoorziening wordt aangevraagd).
 • De facturen - voorschotfactuur, tussentijdse facturen en eindfactuur - van de werken. De facturen mogen niet dateren van meer dan twee jaar voor de aanvraagdatum, noch van na de aanvraagdatum.
 • Foto's van het nieuwe groendak.

Bedrag

De premie bedraagt 15 euro per m² groendak met een plafond van 1.500 euro en maximaal 50% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW). Het factuurbedrag is minimaal 500 euro.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen een premie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste, middelste en hoogste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners)

Rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.