Premie voor gescheiden riolering

Aanvragen

Inhoud

Mortsel legt stap voor stap, straat na straat, een gescheiden riolering aan. Een gescheiden riolering maakt het voor Mortsel mogelijk om hemelwater af te voeren richting de fortvijver of de Koude Beek. De gescheiden afvoer van hemelwater ontlast de afvalwaterriolering en verhoogt de waterkwaliteit door betere zuivering en minder gebruik van overstorten.

Mortsel geeft een bonuspremie voor de aanleg van volledig gescheiden riolering. Er wordt enkel een bonuspremie uitgekeerd in combinatie met de premie groendak, de premie hemelwaterput of de premie ontharding en vergroening. Deze bonuspremie kan worden aangevraagd voor werken met als eindfactuur na 1 juli 2023.

Voorwaarden

Voor aanvragen gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw die gebouwd is voor de inwerkingtreding van de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozen van afvalwater en hemelwater van 1 oktober 2004, zijnde 1 februari 2005, of een gebouw die niet gevat wordt door deze verordening en latere hemelwaterverordeningen.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • De premie kan slechts eenmaal per goed per hoofdgebouw worden toegekend.

Voor aanvragen gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 • Enkel de heraanleg van riolering met toebehorende afvoerleidingen, toezichtsputten, sifonputten, terugslagkleppen en pompputten komt in aanmerking voor een premie. De plaatsing van een nieuwe septische put en de plaatsing van nieuwe dakafvoeren komen expliciet niet in aanmerking.
 • De premie wordt enkel verleend voor het ontkoppelen van de afvoer van het bestaand woongebouw en de aanhorige al dan niet vrijstaande bijgebouwen en andere overdekte constructies voorzien van dakafvoeren, en de verharde grondoppervlakte van de aanhorige minimaal voor 50% niet-overdekte verhardingen voorzien van afvoergoten, waarvan het hemelwater in de bestaande situatie afgevoerd werd via de private riolering. Het enkel ontkoppelen van de afvoer van al dan niet vrijstaande bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen, is uitgesloten van de premie.
 • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden inzake optimale afkoppeling conform artikel 6.2.2.1.2. van VLAREM II en conform artikel 71 t.e.m. 79 van de bouwcode:
  • De aansluitpunten van het afvalwater en het regenwater moeten elk voorzien zijn van een toezichtsput, gemerkt “DWA” of “RWA” overeenkomstig het type afvalwater. De toezichtsput is gelegen op privaat domein en zo dicht mogelijk bij de perceelsgrens.
  • Het is verplicht een goed bereikbare terugslagklep te plaatsen op de afvoerleidingen van afvalwater op het privaat domein, zodat de private riolering wordt beschermd tegen de terugslag van afvalwater uit het openbaar rioolstelsel.
  • Voor meer voorschriften wordt verwezen naar de bouwcode.
 • Voor bestaande woongebouwen is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Procedure

De gescheiden riolering wordt simultaan of binnen het jaar na de aanleg van het groendak of de plaatsing van de hemelwaterput (op basis van de datum van de eindfactuur) of ontharding en vergroening (op basis van de aanvraagdatum van de premie) aangevraagd.

Wat toevoegen?

Je voegt bij de aanvraag:

 • Een plan met de ligging van de voorzieningen en het private rioleringsstelsel.
 • De facturen - voorschotfactuur, tussentijdse facturen en eindfactuur - van de werken. De facturen mogen niet dateren van meer dan twee jaar voor de aanvraagdatum, noch van na de aanvraagdatum.

Bedrag

De bonuspremie bedraagt:

 • 50% van het totaal factuurbedrag (excl. BTW) van de in aanmerking komende werken met een plafond van 500 euro. Het factuurbedrag is minimaal 500 euro.

Uitzonderingen

De premie gescheiden riolering is niet cumuleerbaar met de premie van Water-link bij heraanleg van de openbare riolering.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen een bonuspremie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste, middelste en hoogste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners)

Rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.

Downloads

 • code goede praktijk regenwaterput.pdf 11 Mb