Premie voor dak

Aanvragen

Inhoud

Mortsel geeft een premie voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie voor bestaande woningen. Deze premie wordt voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 en aangevraagd voor 1 januari 2024 enkel verleend bij een totaalrenovatie waarvan dak- of zoldervloerisolatie één van de minstens drie energiebesparende maatregelen is.

De Mortselse premie voor dak wordt voor aanvragen met een eindfactuur na 1 juli 2023 afgeschaft.

Voorwaarden

 • Na een totaalrenovatie waarvan dak- of zoldervloerisolatie één van de minstens drie energiebesparende maatregelen is. Dit wordt aangetoond aan de hand van de totaalrenovatiebonus of EPC-labelpremie van Fluvius.
 • Deze premie wordt enkel verleend indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie dak.
 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw met een ouderdom van minstens 15 jaar op de aanvraagdatum en gelegen in het Vlaamse Gewest. De ouderdom van het gebouw wordt gecontroleerd aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van die data.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • Er kunnen meerdere premies gegeven worden tot het maximum premiebedrag. Bij meerdere premies wordt het reeds uitgekeerde bedrag afgetrokken van het maximum premiebedrag en enkel het overblijvende bedrag uitgekeerd als premie.

Procedure

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 dien je voor 1 januari 2024 een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie én dien je een aparte aanvraag in bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag via ons online formulier.

Wat toevoegen?

Voor aanvragen met als eindfactuur voor 1 juli 2023 voeg je bij de aanvraag:

Bedrag

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 zijn de premiebedragen voor gewone isolatie:

 • eenmalige premie van 6 euro per m²;
 • maximum 600 euro.

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…) en beschermde afnemers:

 • eenmalige premie van 8 euro per m²;
 • maximum 800 euro.

Rechtspersonen komen niet in aanmerking voor een premie.

Meer info

De website van de Vlaamse overheid voor Mijn VerbouwPremie voor dak.

Voor wie

Voor aanvragen met een eindfactuur voor 1 juli 2023 kunnen de volgende doelgroepen een premie ontvangen:

 • Natuurlijke personen met eigendom in Mortsel.