Premie voor buitenmuur

Inhoud

Mortsel geeft een premie voor het renoveren en isoleren van buitenmuren bijkomend aan de Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur.

Voorwaarden

 • Deze premie wordt enkel verleend indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie buitenmuur.
 • De te betoelagen werken worden uitgevoerd in of aan een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw is een gebouw met een ouderdom van minstens 15 jaar op de aanvraagdatum en gelegen in het Vlaamse Gewest. De ouderdom van het gebouw wordt gecontroleerd aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van die data.
 • Het bestaand gebouw is een woongebouw ( = een gebouw met minstens één woongelegenheid) waarbij de woongelegenheid waar de werken uitgevoerd wordt permanent bewoonbaar is, met inbegrip van woongelegenheden die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard en waarvoor werken gebeuren met het oog op het opnieuw geschikt of bewoonbaar maken van de woongelegenheid en waarbij de woongelegenheid in het woongebouw waar de werken uitgevoerd wordt geen kamer is.
 • Het bestaand hoofdgebouw en de aanhorige bijgebouwen, andere overdekte constructies en verhardingen waarop de te betoelagen werken betrekking op heeft zijn stedenbouwkundig vrijgesteld van vergunning, zijn vergund, worden vergund geacht of zijn geregulariseerd en voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.
 • Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige omgevingsvergunning of meldingsakte te worden bekomen.
 • De premie wordt enkel uitbetaald indien de te betoelagen werken niet verplicht zijn gesteld door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen (omgevingsvergunning, bouwcode e.d.).
 • Er kan per goed meerdere premies gegeven worden tot het maximum premiebedrag. Bij meerdere premies wordt het reeds uitgekeerde bedrag afgetrokken van het maximum premiebedrag en enkel het overblijvende bedrag uitgekeerd als premie.

Procedure

Je dient enkel een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie. Mortsel geeft op basis van de gegevens van de Vlaamse overheid automatisch de premie.

Bedrag

De premiebedragen zijn:

Voor na-isolatie en renovatie in combinatie met nieuwe isolatie van spouwmuren:

 • 25% van het totaal factuurbedrag (excl. btw) met een plafond van 500 euro voor eigenaar-bewoners met een middelste inkomen en andere investeerders (VME, huurders en niet-eigenaar-bewoners en eigenaar-niet-bewoners).
 • 25% van het totaal factuurbedrag (excl. btw) met een plafond van 900 euro voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en SVK-verhuurders.

Voor na-isolatie en renovatie in combinatie met nieuwe isolatie aan de binnenkant of buitenkant van de buitenmuren:

 • 25% van het totaal factuurbedrag (excl. btw) met een plafond van 1.500 euro voor eigenaar-bewoners met een middelste inkomen en andere investeerders (VME, huurders en niet-eigenaar-bewoners en eigenaar-niet-bewoners).
 • 25% van het totaal factuurbedrag (excl. btw) met een plafond van 2.250 euro voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en SVK-verhuurders.

Uitzonderingen

Voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen komt enkel na-isolatie in aanmerking voor een premie. Voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen komt enkel een andere investeerder dan eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders in aanmerking voor een premie.

Voor een woongebouw met een gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen komen de werken in de gelegenheid of eenheid met een andere (hoofd)functie dan wonen niet in aanmerking voor een premie, met uitzondering van de werken met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.

Meer info

De website van de Vlaamse overheid voor MijnVerbouwPremie voor buitenmuur.

Voor wie

De volgende doelgroepen kunnen een premie ontvangen:

 • Eigenaar-bewoners met een laagste en middelste inkomen.
 • SVK-verhuurders.
 • Andere investeerders
  • VME (Vereniging van Mede-Eigenaren)
  • Huurders en niet-eigenaar-bewoners
  • Andere (eigenaar-niet-bewoners)

Eigenaar-bewoners met een hoog inkomen en rechtspersonen (met uitzondering van de VME) komen niet in aanmerking voor de premie van Mortsel.