Opvolgrapportering

Naar onze opvolgrapporten

Een opvolgrapport of kwartaalrapport bestaat altijd uit een terugkoppeling over de uitvoering van het meerjarenplan (beleidsnota) en de actuele financiële toestand (financiële nota). Sinds 2020 rapporteren we in de kwartaalrapporten ook over de uitvoering van het organisatiebeheersingsplan. Het vierde kwartaalrapport is meteen onze jaarrekening en kan inhoudelijk beschouwd worden als het jaarverslag.

Het eerste deel van een kwartaalrapport, de beleidsevaluatie, sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Hier wordt weergegeven wat de realisatie is van de actieplannen waarover gerapporteerd moest worden in het eerste semester van het werkingsjaar. We geven weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid. De beleidsevaluatie geeft een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling en actieplan.

Het tweede deel van dit kwartaalrapport, de financiële nota, bevat het vaste financiële schema’s J1: de doelstellingenrekening. Het derde deel, de toelichting, bevat het schema T2 wat een beeld geeft van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, een bespreking van de schema’s en een bespreking van de gewijzigde financiële risico’s tegenover het meerjarenplan.