Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook lokaal bestuur Mortsel, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dit kan op twee manieren.

Actieve openbaarheid

Lokaal bestuur Mortsel stelt uit eigen beweging nuttige, belangrijke, noodzakelijke en wettelijk verplichte informatie ter beschikking. We verspreiden deze informatie via onze gemeentelijke website, de raadpleegomgeving, het beleidsportaal, via verschillende publicaties (bijvoorbeeld M-magazine), via sociale media, enz.

Passieve openbaarheid

Je kan als burger zelf bestuursdocumenten opvragen, inkijken of er uitleg over vragen.

Als burger kan je alle bestuursdocumenten aanvragen. Dit wil zeggen alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van lokaal bestuur Mortsel. 

Het recht op inzage is niet onbeperkt. Sommige bestuursdocumenten kunnen maar gedeeltelijk of niet aangeleverd worden. Op de website van Vlaanderen kan je alle informatie vinden over hoe je een bestuursdocument moet aanvragen, aan welke voorwaarden je aanvraag moet voldoen, welke uitzonderingsgronden er van toepassing kunnen zijn, enz.

De behandeling van openbaarheidsvragen gebeuren conform het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot openbaarheid van bestuur kan je bij lokaal bestuur Mortsel doen via twee kanalen:

  1. Voor een aanvraag van plannen en vergunningen van een bepaald pand in Mortsel gebruik je het online formulier .
  2. Voor een andere aanvraag tot openbaarheid van bestuur stel je een schriftelijke vraag via openbaarheid@mortsel.be met vermelding van je naam en postadres.

Je krijgt geen ontvangstmelding van je aanvraag. De aanvraag wordt onmiddellijk opgenomen in ons register. Je krijgt een schriftelijk antwoord binnen de 20 kalenderdagen (dit kan indien nodig verlengd worden tot 40 dagen).

Niet akkoord met een beslissing?

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van lokaal bestuur Mortsel, kan je beroep instellen bij de Vlaamse Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van bestuur via e-mail of per brief.

Je beschikt daarvoor over een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.