Omgevingsvergunning

Vraag aan

Inhoud

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of je voor je project een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Kijk altijd op de site van het omgevingsloket of je een vergunning nodig hebt of niet.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan). Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. Een aantal werken op en rond een vergund gebouw kunnen aangevraagd worden via de snelinvoer (zoals vellen van een boom, plaatsen serre of aanbouw veranda).

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Wat meebrengen

Bespreken van bouwplannen

Je kan een afspraak met ons maken om je bouwplannen te bespreken. We vragen je om die afspraak minimaal veertien dagen op voorhand te boeken en per afspraak slechts één bouwproject te bespreken. Geef in het vak opmerkingen van onze afspraakmodule aan over welke locatie het gaat. We vragen om tien dagen voor de afspraak onderstaande zaken door te sturen naar ro@mortsel.be, met vermelding van het tijdstip van je afspraak:

 • het adres van de locatie waarop de omgevingsvergunning van toepassing is;
 • een plan, foto's of een schets van de werken die je wilt uitvoeren.

Indien je deze stukken niet vooraf doorstuurt, kunnen onze medewerkers je dossier onvoldoende voorbereiden en kan de afspraak geannuleerd worden.

Ondersteuning bij het indienen van een dossier

Ook wanneer je ondersteuning wenst bij het digitaal indienen van je dossier kan je een afspraak maken met een medewerker van de cluster Ruimte. We kunnen ondersteuning geven bij een gewone omgevingsvergunning maar ook helpen bij het indienen van een milieugerelateerde omgevingsvergunning

We vragen je om tien dagen vooraf alle dossierstukken door te sturen naar ro@mortsel.be, met vermelding van het tijdstip van je afspraak. Indien je deze stukken niet vooraf doorstuurt, kunnen onze medewerkers je dossier onvoldoende voorbereiden en kan de afspraak geannuleerd worden. Een lijst van welke dossierstukken je nodigt hebt, vind je op de website omgevingsvergunning.

Wat breng je mee op je afspraak?

 • eID en pincode
 • alle dossierstukken (o.a. foto's) met een back-up op een USB-stick

Bedrag

Er wordt een belasting geheven op de afgifte van een omgevingsvergunning.

De belasting moet:

 • ofwel met Bancontact aan het themaloket ruimte worden betaald bij het indienen van de aanvraag
 • ofwel voor het indienen van de aanvraag worden overgeschreven op rekening BE15 0910 0010 6830 , BIC GKCCBEBB van stad Mortsel met referentie ‘omgevingsvergunning - gevolgd door naam aanvrager’

De aanvraag is onvolledig voor zolang deze belasting niet betaald is. Het betalingsbewijs dient via het omgevingsloket aan de aanvraag te worden toegevoegd onder punt 5 ‘projectinformatie’ bij ‘bewijs van retributie’.

Indien gewenst kan er voor rechtspersonen na betaling een factuur worden bezorgd.

Volgende aanvragen zijn vrijgesteld van belasting:

 • Alle meldingen
 • Alle aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen aan een eengezinswoning met uitzondering van papieren aanvragen gewone procedure zonder medewerking van een architect.
 • Alle aanvragen eenvoudige procedure behalve voor stedenbouwkundige handelingen andere dan aan een eengezinswoning met medewerking van een architect
 • Alle aanvragen van staat, gewest, provincie, stad, OCMW, kerkfabrieken, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel kan je contact met ons opnemen.