Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij een meerjarenplan. Op niveau van het lokaal bestuur werden er bij de opmaak van het meerjarenplan verschillende documenten samengesteld die samen gezien kunnen worden als onze omgevingsanalyse:

De inspiratienota ‘Mortsel in beweging houden’

In de zomermaanden van 2018 werkte de administratie een inspiratienota uit voor toekomstige bestuursploeg. Deze inspiratienota – vroeger ook wel een ambtelijk memorandum genoemd – bevat een luik ‘Mortsel in cijfers’, wat we beschouwen als onze kwantitatieve omgevingsanalyse. Per organisatiecluster werd er door de deskundigen en het MaT een kwalitatieve inschatting gemaakt van wat de uitdagingen de komende jaren zullen zijn en welke zaken er in het vooruitzicht gesteld worden. De financiële toestand en ruimte wordt erin besproken. Het doel van de inspiratienota was de volgende bestuursploeg inspireren in de opmaak van hun bestuursakkoord. 

Het bestuursakkoord ‘Samen Mortsel nog sterker maken’

N-VA, sp.a en Open VLD sloten in het najaar van 2018 een bestuursakkoord waarin de drie coalitiepartners hun visie op de komende bestuursperiode uitschreven. Het bestuursakkoord werd in januari 2020 voorgesteld en vormt een belangrijke input voor het meerjarenplan.

Het participatietraject ‘Mortsel bestuift!’

Participatie en burgerinitiatieven zijn volop in beweging. Burgers participeren op vele plaatsen en op uiteenlopende manieren: in en rond de school, in een buurt of wijk. Ze organiseren zich op heel  verschillende manieren om actief te participeren aan beleid en samenleving. Het lokaal bestuur Mortsel wilt hierop inspelen en nog dichter bij haar 26.000 inwoners staan. Daarom gingen we op zoek naar nieuwe, eigentijdse formules om participatie van burgers vorm te geven.

In het najaar 2018 hebben we met een diverse groep deelnemers een visie op participatie ontwikkeld. Vertrekkende van deze vernieuwde visie op participatie, onderzochten we samen met de adviesraden hoe zij mee kunnen groeien in een eigentijdsere manier van werken.

De input voor het meerjarenplan werd in het voorjaar van 2019 verzameld. Dit proces paste volledig binnen de eerder ontwikkelde visie op participatie. Eind januari lanceerden we een online bevraging waarbij burgers voorstellen konden posten en verrijken via www.mortselbestuift.be. Maar ook via verschillende offline trajecten werden zoveel mogelijk burgers bevraagd. Via dit kanaal, aangevuld met offline trajecten, werden in totaal 431 voorstellen ingediend. Op zaterdag 30 maart organiseerde we een toekomstdag. Daar gingen we met een diverse groep burgers in gesprek over de toekomst van onze stad. De resultaten van het Mortsel Bestuift! traject werden samengevat in een eindnota die toegevoegd werd aan de documentatie van dit meerjarenplan. De ‘toppers’ die naar boven kwamen op deze toekomstdag, werden expliciet meegenomen in het verdere traject richting het meerjarenplan.

Downloads

  • Bestuursakkoord Mortsel 2019-2024.pdf 2,1 Mb
  • Inspiratienota 2019-2024.pdf 1,3 Mb
  • MORTSEL BESTUIFT! - eindnota.pdf 1,8 Mb
  • MORTSEL BESTUIFT! - eindnota bijlage.pdf 859,1 Kb