Melden van discriminatie op de woningmarkt

Inhoud

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er nog veel discriminatie op de huisvestingsmarkt. Wanneer je op basis van persoonlijke kenmerken ongunstig wordt behandeld, kan je terecht bij het meldpunt discriminatie op de woningmarkt. Deze kenmerken zijn: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale afstamming, etnische afstamming.

Voorwaarden

Het meldpunt geeft je klacht door aan Unia. Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevordert ze gelijke kansen. Unia zoekt steeds samen naar een onderhandelde oplossing, waarbij Unia zowel rekening houdt met je rechten als met de legitieme bezorgdheden van alle betrokken partijen. Slechts in uitzonderlijke gevallen stapt Unia naar de rechtbank, en alleen met jouw toestemming.

Wie meent het slachtoffer te zijn van discriminatie, zal daarvan een bewijs moeten leveren. Het slachtoffer kan zich baseren op feiten die een vermoeden van discriminatie scheppen. Als iemand beschikt over geloofwaardige elementen (uitwisseling van e-mails, getuigenissen, enzovoort) die erop wijzen dat hij of zij werd gediscrimineerd, is het aan de verhuurder om te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie.

Vermeld bij je klacht zeker waaruit het verschil in behandeling bestaat of wat er precies werd gezegd. Vertel ons ook welke stappen je zelf (eventueel) al genomen hebt, wie er betrokken werd en waar de woning gelegen is.