Mantelzorgtoelage

Inhoud

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving? Dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je van het lokaal bestuur een financiële tegemoetkoming ontvangen. 

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende moet inwonend zijn;
  • de zorgbehoevende kan zijn afhankelijkheid aantonen aan de hand van een attest.

Procedure

Hoe je zorgbehoefte aantonen

  • bewijs van toekenning van een mantel- en thuiszorgtoelage door de Vlaamse Zorgverzekering, afgeleverd door de zorgkas;
  • bewijs van bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap, afgeleverd door het kinderbijslagfonds, met een erkende graad van 66 % ongeschiktheid of ten minste 9 punten;
  • een attest van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap waaruit een beperking van de zelfredzaamheid blijkt van ten minste 9 punten.

Je aanvraag

De aanvraag gebeurt vóór 15 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de toelage betrekking heeft. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat je aanvraag voor 2022 moet toegekomen zijn voor 15 februari 2023. Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en het bewijsstuk van de zorgbehoefte. Heb je hierbij hulp nodig? Dan kan je contact opnemen met de zorgintake van lokaal bestuur Mortsel.

Bedrag

De toelage bestaat uit 25 euro per erkende maand. De toelage bedraagt maximaal 300 euro per jaar.

Downloads