Jaarrekening

Naar onze jaarrekeningen

Elk voorjaar presenteren wij de jaarrekening van het voorgaande jaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, een toelichting en documentatie.

Het eerste deel, de beleidsevaluatie, sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025. Hier wordt weergegeven wat de realisatie is van de doelstellingen die werden vooropgesteld in 2020. We geven weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid. De beleidsevaluatie is de optelsom van het tweede kwartaalrapport aangevuld met de rapportage over de laatste twee kwartalen. De beleidsevaluatie geeft ook een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling, actieplan en actie.

Het tweede deel, de financiële nota, bevat vijf decretaal vastgelegde financiële schema's:

  • J1: De doelstellingenrekening
  • J2: De staat van het financieel evenwicht
  • J3: De kredietrealisatie
  • J4: De balans
  • J5: De staat van de opbrengsten en kosten

In het derde deel, de toelichting, zal je in eerste instantie opnieuw een aantal decretaal vastgelegde schema's terugvinden:

  • T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
  • T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
  • T3: Investeringsprojecten
  • T4: Evolutie van de financiële schulden
  • T5: Toelichting bij de balans

In de toelichting wordt ook een overzicht gegeven van de waarderingsregels, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering die overgedragen werden. Er volgt ook een globale bespreking van de financiën, inclusief de financiële risico's.

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 is gepubliceerd op 21 juni 2023.