Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Inhoud

Vraag aan

De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap wordt toegekend wanneer er een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid wordt vastgesteld en je daardoor bijkomende kosten hebt om je in het maatschappelijk leven in te passen. Personen met een handicap vanaf de leeftijd van 21 jaar hebben er recht op. De tegemoetkoming kan afzonderlijk of gelijktijdig toegekend worden met de inkomen vervangende tegemoetkoming.

Voorwaarden

 • Je handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst op My Handicap een online aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst. Je kan je aanmelden met je elektronische identiteitskaart (eID), een beveiligingscode of de app itsme.
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij je arts of specialist.
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als je recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvang je deze vanaf de maand die volgt op de beslissing.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer van de begunstigde

Bedrag

Afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid, val je in één van vijf categorieën. De categorie waartoe je behoort, samen met jeinkomen, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

Uitzonderingen

Je komt ook in aanmerking voor een integratietegemoetkoming als je:

 • jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie;
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student;
  • staatloos;
  • vluchteling;
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen;
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen.

Meer info

Heb je vragen waar je bij onze eigen diensten niet mee terechtkan? Dan is er elke tweede woensdag van de maand de zitdag van de sociale dienst van de FOD Sociale Zekerheid. Deze zitdag gaat tussen 10.00 uur en 12.00 uur door op de Meerminnecampus. Deze dienst werkt op afspraak. Neem contact op met Emmanuel Heyse via 02 509 84 79 of emmanuel.heyse@minsoc.fed.be.