Infoavond Ruimtelijke Ordening en Klimaat

Programma

 • Verwelkoming en voorstelling sprekers - Ilse Loots, moderator
 • Ruimtelijke ordening in Mortsel - Livia Moreau, schepen ruimtelijke ordening Mortsel
 • Inleiding: vanuit Europees perspectief - Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieu Agentschap (EMA)
 • Belangrijk begrippenkader uit de RO-wetgeving en recente evoluties en voorbeelden bij RO om in te spelen op klimaataspecten - Guy Vloebergh, Omgeving studiebureau en docent Antwerpen
 • Ervaringen met het recent thematisch 'RUP-groen' in Gent - Godfried Bekaert, voorzitter werkgroep GECORO-Gent
 • Kritische reflectie vanuit de milieubeweging - Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter leefmilieu
 • Hebben de recente klimaatarresten rond federale of lokale beleidsbeslissingen een juridische impact op de ruimtelijke ordening? - Professor Hendrik Schoukens, advocaat en onderzoeker milieu- en klimaatrecht aan UGent
 • Afsluiting - Livia Moreau, schepen ruimtelijke ordening Mortsel

  De presentaties van de verschillende sprekers kunnen onderaan deze webpagina gedownload worden.

Vragen voor Guy Vloebergh: ’Belangrijk begrippenkader uit de RO-wetgeving en recente evoluties en voorbeelden bij RO om in te spelen op klimaataspecten’

Wat is de rol van de provincie in de beleidsplanning RO?
De rol is vrij beperkt, het voorstel van de provincie Antwerpen is inhoudelijk zeer bescheiden. Daarom werd bewust het voorbeeld van de provincie Limburg gegeven.

Hoeveel bedraagt de planschade voor uit te faseren gronden in het voorbeeld van de stad Geel?
Alle nog niet ontwikkelde grond in woongebieden dient niet onmiddellijk ontwikkeld te worden, zonder een herbestemming is er geen planschade te betalen (zie bv. Evergem). Het proces verloopt dus over een lange periode. Dit geldt wel enkel voor gebieden die niet gelegen zijn aan een niet uitgeruste weg.

Hoe sta je tegenover appartementisering in binnengebieden?
Men dient een onderscheid te maken tussen landelijke gebieden (bv. in Boechout) en kernen. Het RUP meergezinswoningen is geen synoniem voor het dicht bouwen van de kernen met appartementen, maar is afhankelijk van de draagkracht (welke types, hoeveel, enz. m.a.w. selectief).

Vragen voor Godfried Bekaert: ‘Ervaringen met het recent thematisch 'RUP-groen' in Gent.

Waarom is Gent een good practice?
Aan het werk van de Gecoro ging veel voorbereiding en continu overleg met diverse diensten, actoren en sectoren (RO, landbouw, groen, ….) vooraf. De sterkte in Gent waren de vele gronden in eigendom van het OCMW die ingezet werden in een ruiloperatie voor gronden waarop landbouwactiviteiten verdergezet kunnen worden.

Welke inzet vereist dit van de Gecoro?
6 Gecoro-leden vormden de adviesgroep met vrijwilligers en betrokken daarbij de stadsdiensten (juridisch advies, RO, enz.). De adviezen komen wel van de vrijwilligers.

Een tip en een valkuil voor de gemeente Mortsel?
Zorg voor een sterk vergunningenbeleid gekoppeld aan een planning (al te vaak veel realisaties zonder plannen en/of veel plannen zonder realisaties).

Vragen voor Hendrik Schoukens: ‘Hebben de recente klimaatarresten rond federale of lokale beleidsbeslissingen een juridische impact op de ruimtelijke ordening?’

De haven van Antwerpen breidt uit, ook in het buitenland, is zij ook verantwoordelijk voor de impact buiten de haven en voor de lock-in (door invoer van milieubelastende productie uit bv. Brazilië)?
Een MER behandelt niet enkel meer de rechtstreekse en lokale milieu-impact, maar geeft ook een beoordeling van de brede klimaatschade. Om een procedure te starten dienen eerst alle rechtsmiddelen lokaal uitgeput te worden, alvorens men naar een bovennationale rechtbank kan gaan.

Mag een overstromingsgebied opgehoogd worden om te kunnen voldoen voor woonontwikkeling?
Eerst moet men nagaan of de grondophoging vergund werd en of er een MER-rapport opgemaakt werd (met watertoetsing)? Vroeger konden woonuitbreidingsgebieden zonder MER aangesneden worden.

Wat is effect om bv. Shell te veroordelen in een land waarmee er geen handelsverdragen zijn?
In het geval van Shell zal dit moeilijk zijn, maar het is elders mogelijk dat zij via arbitrage-regelingen ontsnappen aan een juridische vervolging.

Downloads

 • presentatie Hans Bruyninckx.pdf 6,5 Mb
 • presentatie Guy Vloebergh.pdf 14,2 Mb
 • presentatie Godfried Bekaert.pdf 6,6 Mb
 • presentatie Erik Grietens.pdf 417,6 Kb
 • presentatie Hendrik Schoukens.pdf 6,6 Mb