Afvoer van hemelwater en afvalwater

Bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing of uitbreiding van gebouwen komt meer kijken dan enkel architectuur. Ook milieu, waaronder de afvoer van hemel- en afvalwater, is van belang en dit wordt bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding vaak vergeten.

Gewestelijke hemelwaterverordening

Over heel Vlaanderen is de gewestelijke hemelwaterverordening van toepassing. Bij de nieuwbouw, herbouw, uitbreiding of verbouwing met werken aan de afwatering van overdekte constructies of de aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen is in een aantal gevallen de plaatsing van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening verplicht. Niet alle handelingen of overdekte constructies en verhardingen vallen hieronder, kijk zeker bij elk bouwproject na of er wordt voldaan aan de gewestelijke hemelwaterverordening.

Bouwcode

Voor het grondgebied Mortsel is de bouwcode van toepassing. De bouwcode is strenger dan de gewestelijke hemelwaterverordening en verplicht in meer gevallen alsnog de aanleg van een groendak, de plaatsing van een hemelwaterput of een (bovengrondse) infiltratievoorziening (artikel 50, 51 en 52).

Voorkomen is echter beter dan genezen, dus beperk de verhardingen. Daarom zijn verhardingen in tuinzones beperkt (artikels 54 t.e.m. 56), zodat een tuin ook een tuin is en geen stenen vlakte.

In Mortsel is in enkele gevallen gescheiden riolering (artikel 71 en 72), de plaatsing van een septische put (artikel 73) of een vetafscheider (artikel 74) verplicht, eveneens als andere verplichtingen in kader van geur- en wateroverlast bij rioleringen (artikels 75 t.e.m. 79).

Check dan ook in de tweede plaats of er wordt voldaan aan de bouwcode.

Provinciaal beleidskader

Een groot bouwproject waarvoor de provincie advies verstrekt? Contacteer voor de vlotte behandeling de dienst Integraal Waterbeleid en lees het beleidskader voor wateradviezen van de provincie Antwerpen.

Normenboek

Staat alles op het rioleringsplan of funderingsplan zoals het moet? Kijk zeker het normenboek na voor volledige plannen.

Dimensionering van de hemelwaterput / infiltratievoorziening

De hemelwaterput of infiltratievoorziening moet correct gedimensioneerd zijn, zodat deze goed kan werken. Hoe begin je hieraan? Er bestaan verschillende websites en documenten die geraadpleegd kunnen worden:

Meer info

Heb je hulp nodig? Contacteer de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening bij vragen.

Gerelateerde items