Subsidie voor de aanleg en onderhoud van gras- en hooilanden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Gras- en hooilanden zijn in Vlaanderen sterk bedreigde habitatten. Cultuurgraslanden zijn vaak sterk bemest en met één enkele grassoort, of zijn grotendeels verdwenen om plaats te maken voor voederbieten en –maïs. Vroegere gras- en hooilanden waren schralen en kruidenrijker, zodat ze veel meer biodiversiteit herbergden.

Gras- of hooilanden zijn biologisch zeer waardevol. Er zijn kruiden en vogels die enkel in graslanden voorkomen, zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van gras- of hooilanden gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • gras- of hooiland wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
 • een gras- of hooiland moet worden ingezaaid met een bloemenrijk graslandmengsel, of een daaraan gelijkaardig zaaimengsel met ecologische waarde. Een bestaand gras- of hooiland hoeft niet te worden ingezaaid als deze aantoonbaar voldoende ecologische waarde heeft;
 • de onderlaag bestaat uit minimaal 80% gras- en lage kruidsoorten. Er is geen struik- of boomlaag aanwezig;
 • het gras wordt minimaal jaarlijks tot maximaal drie keer per jaar gemaaid, met afvoer van het maaisel (hooi) en liefst opgestapeld als schuilplek;
 • grondbewerking blijft beperkt tot het éénmalig inzaaien van het bloemenrijk grasmengsel ten einde de koolstofopslag te behouden;
 • de omheining van een gras- of hooiland gebeurt preferentieel door een lijnvormige KLE, de voorwaarden van de lijnvormige elementen zijn van toepassing. Het is strikt verboden prikkeldraad, rasters, gaas of andere niet-natuurlijke omheiningen te gebruiken, met uitzondering van draadafsluiting (geen prikkeldraad) in kader van renen;
 • interne perceelafscheidingen of afscheidingen van verschillende beheervlakken gebeurt door palen, al dan niet met renen. De palen zijn gemaakt uit onbehandeld hout;
 • een gras- of hooiland wordt in principe niet betreden, met uitzondering voor sport, ontspanning en zachte recreatie. Een trage weg door een gras- of hooiland mag niet verhard worden.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Het zaaimengsel wordt voor maximaal 40% van de kostprijs gesubsidieerd, met een plafond van 250 euro.

Voor het maaibeheer bedraagt de subsidie:

 1. 100-500 m²: 0,20 EUR per m² jaarlijks;
 2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 EUR per m² jaarlijks.

Opbrengsten die commercieel worden gevaloriseerd worden uitgesloten van de onderhoudssubsidies.