Jezuïetenhof

Boven de inkompoort prijkt het jaartal 1686. Een akte van 1574 vermeldt echter al ‘het Root Leeuken’. De omwalde hoeve was een ‘hof van plaisantie’, een ‘buitenverblijf voor de rijke burger’. In 1890 kochten de paters Jezuïeten het Hof van Plaisantie en verdween de naam ‘Rode Leeuw’. In de volksmond werd het sindsdien ‘Jezuïetenhof’ genoemd.

Voorbij de spoorwegen bevindt zich aan de rechterkant het Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus, genoemd naar zijn stichter Amedeus Stockmans. Ook de nabijgelegen Amedeus Stockmanslei werd naar hem genoemd. Hier tegenover staat het voormalig omwald lusthof ‘De Rode Leeuw’. Volgens het Ouden cheynsboeck van Diesegem, comende van Lobus (1613) was de Roijenleeuw in 1616 en tussen 1624 en 1668 cijns verschuldigd aan Dieseghem. In een akkoord van 9 juli 1618 tussen kapittel, de Cordes en Christiaen de Backer, pastoor in Mortsel is er sprake van “… in de Luijthagen in de stede van den Rooden Leeuw…”.

De omwalde hoeve lag volgens de beschrijving van de tiendwijken op de grens van de tiende en elfde wijk en werd in de eigendomsakte uit 1736, uit het archief van Cantecroy, als volgt beschreven:

een speelhuyse metten hoven ende landen daer mede gaende onder mortsel aen den waesdonck groot dry vierendeelen ende eenige roeden, comende oostwaerts aen de naerbeschreve goederen, west de beecke ende oock de naerbeschreve erve, noort de straete ende suytwaerts aen de cappelrye van mortsel erve…”.

In een notariële akte verleden in 1778 voor notaris Seghers staat:

“… proprietaris van een huysingen… gemeynelijk genaemt den rooden Leeuw, nu de ploeg…”.

Nadat het goed verschillende eigenaars had gekend, kochten de Paters Jezuïeten het Hof van Plaisantie in 1890. Met hen als eigenaar verdween ook de naam ‘Rode Leeuw’ en werd het Hof in de volksmond het ‘Jezuïetenhof’ genoemd. In 1932 kocht Petrus Cornelius Jespers het goed en werd de hofgracht eerst gedeeltelijk gedempt, daarna, in 1934, werden ze volledig gedempt.

Zijn zoon, Arthur Jespers, werd in 1950 eigenaar en bouwde er een biscuitbakkerij. Sinds 1985 is zijn dochter Chantal, gehuwd met Pierre Charon, de eigenares.

De Schranshoeve en haar omgeving en De Roode Leeuw (gevels en bedaking) en omgeving werden bij Koninklijk Besluit van respectievelijk 11 januari 1979 en 11 april 1984 beschermd als monument en dorpsgezicht.