Equivalent leefloon

Inhoud

Het equivalent leefloon is een financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare financiële noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het equivalent leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België en je moet beschikken over een verblijfsvergunning
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt (bv. recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ...). Je moet het equivalent leefloon beschouwen als een laatste toevlucht

Het OCMW kan ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW.

Als nieuwe cliënt kan je tijdens de openingsuren zonder afspraak langskomen om een medewerker te spreken. Als je reeds gekend bent bij de sociale dienst, maak je een afspraak met je maatschappelijk werker.

De eerste keer dat je langskomt zal een maatschappelijk werker jou ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Breng dan al zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee. Aarzel zeker niet om langs te komen ook al heb je niet alle bewijzen.

Daarna krijg je een vaste maatschappelijk werker toegewezen die jouw situatie nog verder zal onderzoeken: verblijfssituatie, werkbereidheid, inkomen, gezinssamenstelling,…

Na het sociaal en financieel onderzoek krijg je het equivalent leefloon van het OCMW al dan niet toegekend. Het OCMW is verplicht om een beslissing te nemen binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • huurcontract of bewijs van kadastraal inkomen bij eigendom
 • bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen
  • gas, elektriciteit, water, huishuur, ziekenfondsbijdrage, telecom, ...
 • bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden
  • loon, kinderbijslag, onderhoudsgeld, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, ...
 • overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.
 • indien van toepassing:
  • inschrijvingsbewijs VDAB
  • inschrijvingsbewijs Agentschap Integratie en Inburgering
  • inschrijvingsbewijs Nederlandse les

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende. Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande. Wanneer je alleen woont, wordt je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast. Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Bedragen per categorie
Categorie 1: Samenwonende   809,42 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande1.214,13 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast1.640,83 euro per maand