Subsidie voor de aanleg en onderhoud van draslanden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van draslanden wordt gesubsidieerd. Er zijn twee vormen van drasland. Er is de broek of het broekbos, dat is een bos met watertolerante soorten zoals els, wilg, populier, es en iep. Er is de beemd, een grasland of hooiland vooral bedekt met riet.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een drasland wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
  • de grond van het drasland mag niet worden geploegd of ontwaterd. Er geldt een strikt verbod op het gebruik van kunstmatige bemesting en pesticiden. Er kan hiervan niet worden afgeweken;
  • het drasland dient met regelmaat vochtige tot natte condities kennen. De voorjaarsgrondwaterstand dient tot vlak onder (maximaal 0,50 cm) tot boven het maaiveld komen;
  • voor broeken gelden de technische voorwaarden van bosschages. Broeken worden beplant met wilgen, elzen, iepen, populieren of essen;
  • voor beemden gelden de voorwaarden van gras- of hooilanden.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Voor broeken zijn de subsidies voor bosschages van toepassing.

Voor beemden zijn de subsidies voor gras- of hooiland van toepassing.

Voor constructieve werken in kader van draslanden bedraagt de subsidie 40% van de kostprijs, met een plafond van 2.500 euro.

Broeken en beemden worden als aparte types landschapselementen gezien.