Subsidie voor de aanleg en onderhoud van draslanden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Vlaanderen is geografisch een laagland doorsneden door rivier- en beekvalleien zoals de Schelde. In Mortsel is er de Koude Beek en de Fortloop. Wat eigen is aan zulke valleien is dat gronden grenzend aan de waterlopen sterk wisselende, natte condities kennen. De grondwaterstand is hoog en periodiek overstromen die gronden. Die gronden vormen als het ware de overgang tussen het land en het water. Die gronden worden onder de noemer ‘drasland’ geplaatst.

In Vlaanderen heb je twee vormen van drasland. Er is de broek of het broekbos, dat is een bos met watertolerante soorten zoals els, wilg, populier, es en iep. Er is de beemd, een grasland of hooiland vooral bedekt met riet. Ze worden niet begraasd omdat het vee wegzakt door de modder.

Door veelvuldig draineringen zijn veel broeken en beemden verloren gegaan. Enkel in plaatsnamen (zoals Broekzele – Brussel) vind je nog sporen terug van hun natte geschiedenis. Draslanden zijn dan ook de meest bedreigde gebieden in Vlaanderen, 75% is verloren gegaan de voorbije halve eeuw.

Draslanden zijn biologisch zeer waardevol. Door de unieke condities in de draslanden vind je er planten en dieren die nergens anders voorkomen. Draslanden zijn natuurlijke vormen van waterbuffering en helpen de waterhuishouding van een gebied regelen. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van draslanden gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een drasland wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
  • de grond van het drasland mag niet worden geploegd of ontwaterd. Er geldt een strikt verbod op het gebruik van kunstmatige bemesting en pesticiden. Er kan hiervan niet worden afgeweken;
  • het drasland dient met regelmaat vochtige tot natte condities kennen. De voorjaarsgrondwaterstand dient tot vlak onder (maximaal 0,50 cm) tot boven het maaiveld komen;
  • voor broeken gelden de technische voorwaarden van bosschages. Broeken worden beplant met wilgen, elzen, iepen, populieren of essen;
  • voor beemden gelden de voorwaarden van gras- of hooilanden.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor broeken zijn de subsidies voor bosschages van toepassing.

Voor beemden zijn de subsidies voor gras- of hooiland van toepassing.

Voor constructieve werken in kader van draslanden bedraagt de subsidie 40% van de kostprijs, met een plafond van 2.500 euro.

Broeken en beemden worden als aparte types landschapselementen gezien.