Subsidie voor het behoud van bezette nesten

Aanvragen

Inhoud

Mortsel voorziet een vergoeding voor het behoud van de nestgelegenheid van de volgende soorten: huiszwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw, oeverzwaluw, steenuil, kerkuil, slechtvalk, huismus, ringmus, akker- en weidevogels, egel of vleermuis.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • de bezette nesten zijn gelegen op het grondgebied Mortsel;
  • enkel een effectief bezet nest wordt meegeteld;
  • er kunnen enkel subsidies worden uitbetaald aan particuliere eigenaren, particuliere gebruikers of particuliere aanvragers die in hoedanigheid van een particuliere eigenaar of gebruiker handelen (beheerders). Een subsidie wordt enkel toegekend aan particuliere burgers en verenigingen. Publieke instellingen of percelen in eigendom van publieke instellingen worden uitgesloten, met uitzondering van particuliere gebruikers van percelen in eigendom van publieke instellingen in kader van een huur- of (erf)pachtovereenkomst.
  • er mag slechts één aanvraag per jaar worden ingediend. De subsidies zijn cumuleerbaar. Aanvragers kunnen subsidieaanvragen bundelen van bezette nesten die over meerdere percelen verspreid zijn;
  • kunstmatige nesten zoals nestkasten zijn uitgesloten van de subsidie, enkel natuurlijke nesten of niet als nest bedoelde constructies worden gesubsidieerd (bv. een nest onder een dakgoot of op zolder). Bezette nesten in groene milieus (natuur- en parkgebieden,…) of in kleine of grote landschapselementen vallen niet onder deze subsidie.

Procedure

De subsidie kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • grondplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de nestlocatie, de diersoorten, het aantal,… wordt aangegeven. Op basis van het grondplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de bezette nesten mag onderhouden op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde bezette nest heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie bedraagt 7,5 euro per nest, met een plafond van 75 euro, per jaar.

Meer info

Jeuken je (groene) vingers maar weet je niet hoe te beginnen? Contacteer de milieudienst telefonisch via het onthaal, of via e-mail milieu@mortsel.be, of vraag professioneel advies aan het Regionaal Landschap Rivierenland.

Gerelateerde items