Voorstelling GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een wettelijk adviesorgaan met betrekking tot de ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau.

De commissie speelt in de eerste plaats een rol bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Ze is ook betrokken bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup). Ze kan zowel door de gemeenteraad of het college gevraagd worden om advies uit te brengen, als op eigen initiatief adviseren, opmerkingen formuleren en voorstellen doen.

De gecoro is samengesteld uit de voorzitter en twaalf effectieve leden uit de voornaamste maatschappelijke geledingen, en hun plaatsvervangers. Ten minste 1/4 van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening en/of stedenbouw.

EXTRA

  • Contacteer voorzitter Roeland Smits via mail;
  • Volg deze link voor de samenstelling van de raad;
  • Meer informatie over GECORO.
     

Uitgelicht