Ruimte

Volgende reglementen zijn van kracht met ingang van 1 januari 2020.

BELASTING OF RETRIBUTIE, WAT IS HET VERSCHIL?

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid om financieel bij te dragen. Hier staat geen specifieke individuele dienstverlening van de overheid tegenover. Belastingen hebben tot doel de openbare dienstverlening te financieren. Er zijn ook belastingen met een bijkomend doel, zoals het sturen of stimuleren van een bepaald gedrag bij burgers (bijvoorbeeld: het terugdringen van verwaarloosde of leegstaande panden).

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie (bijvoorbeeld: een parkeerticket, de vergoeding voor het gebruik van een zaal, het ophalen van grof huisvuil).

***

ALGEMEEN

MILIEU en AFVAL

RUIMTELIJKE ORDENING en WONEN

BRANDWEER

MOBILITEIT

LOKALE ECONOMIE

Uitgelicht