Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid (IBO)

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van: 

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting);
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning);
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest;
    • de federale overheid;
    • een buurland.

Via deze link vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken. Dit is de rechtstreekse link voor de stad Mortsel.

Meer info

Uitgelicht