Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Inhoud

In straten waar de aanleg van een gescheiden rioleringsstelstel is gebeurd, is het verplicht het hemelwater af te koppelen. Wie dit niet doet, moet een belasting van 1.000 euro betalen per begonnen jaar dat de afkoppeling niet is uitgevoerd.

Regelgeving

De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP HET NIET AFKOPPELEN VAN HEMELWATER.pdf 35 Kb