Subsidie voor de aanleg en onderhoud van akkerranden en bermen

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Er zijn veel wegen in Vlaanderen. De overgangszone tussen de (rij)weg en andere terreinen wordt een berm genoemd. In Vlaanderen worden er langs de publieke wegen aan ecologisch bermbeheer gedaan. Eentonige grasbermen zijn ecologisch weinig waardevol. Toch bestaan er nog veel eentonige grasbermen. Niet alle wegen en bermen zijn openbaar terrein, zodat deze vaak op een klassieke wijze worden onderhoud. Dit is een verlies voor de natuur.

In landbouwgebieden zijn er vaak geen bermen. De akker- of weilanden zijn tot aan de rand van het perceel. Pesticiden, vruchtbare grond en meststoffen kunnen dan makkelijk buiten het perceel spoelen. De rand van een landbouwperceel heeft vaak een lagere opbrengst dan de kern van het landbouwperceel en de bewerking ervan kan schadelijk zijn voor de machines, zodat de boer dit stuk kan missen. Bovendien heeft een akkerrand met een bloemenrijke vegetatie een bufferende werking en trekt deze bestuivers en roofdieren van pestsoorten aan zodat eventueel verlies ruimschoots gecompenseerd wordt. Landschappelijk zijn akkerranden een meerwaarde omdat die een mooie overgang vormen tussen een waterloop, gracht, haag of een weg.

Bermen en akkerranden zijn biologisch zeer waardevol. Ze dienen als veilige corridors voor dieren, waarlangs zij kunnen migreren. Bepaalde kruiden of akkervolgels kunnen blijven bestaan dankzij de ongerepte natuur van bermen en akkerranden. Daarom kan de aanleg en onderhoud van akkerranden en bermen worden gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • de akkerrand of berm wordt gesubsidieerd vanaf een minimale lengte van 10 meter en een minimale breedte van 1 meter tot een maximale breedte van 10 meter;
 • de akkerrand of berm wordt enkel gesubsidieerd langs interne of externe perceelscheidingen, waterlopen, spoorwegen, andere landschapselementen, trage wegen, private wegen of langs openbare wegen waarbij de berm geen openbaar domein is;
 • wegen van de berm zijn ofwel onverhard of halfverhard, ofwel voor niet-gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen en dienstvoertuigen. Deze bepaling geldt niet voor bermen van spoorwegen. Ingezonken of opgehoogde wegen worden als talud, wal of holle weg aangevraagd;
 • minimaal 80% van de oppervlakte is bedekt door akkerland-, grasland- of ruigtesoorten. Een boom- en struiklaag is afwezig;
 • de bepalingen van het Bermbesluit zijn van toepassing op bermen;
 • akkerranden worden ingezaaid met een bloemen-, fauna-, bijen-, vlinder-, akkervogel- of weidevogelmengsel of een daaraan gelijkaardig zaaimengsel met ecologische waarde. Een bestaande akkerrand of berm hoeft niet te worden ingezaaid als deze aantoonbaar voldoende ecologische waarde heeft;
 • de grond van akkerranden mogen slechts éénmalig worden geploegd.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop van het zaaimengsel bedraagt 40% van de aankoopprijs, met een plafond van 100 euro.

Voor het maaibeheer bedraagt de subsidie:

 • 100-500 m²: 0,20 euro per m² jaarlijks.
 • elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m² jaarlijks.