Subsidie voor de aanleg en onderhoud van akkerranden en bermen

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van akkerranden en bermen wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • de akkerrand of berm wordt gesubsidieerd vanaf een minimale lengte van 10 meter en een minimale breedte van 1 meter tot een maximale breedte van 10 meter;
  • de akkerrand of berm wordt enkel gesubsidieerd langs interne of externe perceelscheidingen, waterlopen, spoorwegen, andere landschapselementen, trage wegen, private wegen of langs openbare wegen waarbij de berm geen openbaar domein is;
  • wegen van de berm zijn ofwel onverhard of halfverhard, ofwel voor niet-gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen en dienstvoertuigen. Deze bepaling geldt niet voor bermen van spoorwegen. Ingezonken of opgehoogde wegen worden als talud, wal of holle weg aangevraagd;
  • minimaal 80% van de oppervlakte is bedekt door akkerland-, grasland- of ruigtesoorten. Een boom- en struiklaag is afwezig;
  • de bepalingen van het Bermbesluit zijn van toepassing op bermen;
  • akkerranden worden ingezaaid met een bloemen-, fauna-, bijen-, vlinder-, akkervogel- of weidevogelmengsel of een daaraan gelijkaardig zaaimengsel met ecologische waarde. Een bestaande akkerrand of berm hoeft niet te worden ingezaaid als deze aantoonbaar voldoende ecologische waarde heeft;
  • de grond van akkerranden mogen slechts éénmalig worden geploegd.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop van het zaaimengsel bedraagt 40% van de aankoopprijs, met een plafond van 100 euro.

Voor het maaibeheer bedraagt de subsidie:

  • 100-500 m²: 0,20 euro per m² jaarlijks.
  • elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m² jaarlijks.