Subsidie voor de aanleg en onderhoud van akkerlanden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Akkerlanden worden elk jaar gezaaid en geoogst voor de productie van gewassen. De grond wordt opnieuw bewerkt voor de volgende oogst. Duizenden jaren aan landbouw zorgde ervoor dat gespecialiseerde akkersoorten aan die dynamiek hebben aangepast. De traditionele akkers zijn echter zeldzaam, huidige akkerbouw is intensief waar weinig ruimte is voor akkerkruiden.

Sinds kort bestaan er fauna-akkers. Fauna-akkers worden ingezaaid met een gevarieerd mengsel van akkerkruiden en authentieke akkergewassen zoals tarwe en boekweit. De fauna-akker wordt elk jaar éénmalig bewerkt in het voorjaar, zodat tijdens de winter de gewassen blijven staan voor dekking en overwinteringsplekken.

Akkerlanden zijn biologisch zeer waardevol. Akkerlanden zijn het leef- en broedgebied voor akkervogels, -kruiden, -gewassen en dieren zoals patrijs en haas. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van akkerlanden gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • akkerland wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
 • 80% van de oppervlakte is bedekt door akkerlandsoorten. Er is geen struik- of boomlaag aanwezig;
 • akkerland wordt ingezaaid met een bloemen-, fauna-, bijen-, vlinder-, akkervogel- of weidevogelmengsel of een daaraan gelijkaardig zaaimengsel met ecologische waarde. Een bestaande akkerland hoeft niet te worden ingezaaid als deze aantoonbaar voldoende ecologische waarde heeft;
 • akkerland wordt preferentieel uitgevoerd volgens de publicatie “Fauna-akkers, een praktische handleiding”, te downloaden van de website van het Regionaal Landschap de Voorkempen;
 • akkerland mag éénmaal per jaar geploegd worden. De oogst wordt niet-commercieel gebruikt als lokaal veevoeder of consumptie;
 • de omheining van een akkerland gebeurt preferentieel door een lijnvormige landschapselement, de voorwaarden van de lijnvormige elementen zijn van toepassing. Het is strikt verboden prikkeldraad, rasters, gaas of andere niet-natuurlijke omheiningen te gebruiken, met uitzondering van afsluitingen in kader van renen;
 • interne perceelafscheidingen of afscheidingen van verschillende beheervlakken gebeurt door weidepalen, al dan niet met renen. De weidepalen zijn gemaakt uit onbehandeld hout.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Het zaaimengsel wordt voor maximaal 40% van de kostprijs gesubsidieerd, met een plafond van 250 euro.

Voor de grondbewerking bedraagt de subsidie:

 1. 100-500 m²: 0,20 euro per m² jaarlijks;
 2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m² jaarlijks.

Opbrengsten die commercieel worden gevaloriseerd worden uitgesloten van de onderhoudssubsidies.