Afschrift adoptieakte

Akte van adoptie aanvragen

Inhoud

De adoptieakte vermeldt de gegevens van de adoptieouders en het kind dat werd geadopteerd. De adoptieakte wordt opgesteld door een notaris of een vrederechter. Deze akte wordt bekrachtigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Na de bekrachtiging wordt de akte overgeschreven naar de gemeente waar de adoptanten van het kind wonen op het ogenblik van de adoptie.

De adoptieakte wordt digitaal geregistreerd in de centrale databank van de burgerlijke stand.