voorwaarden en procedure speelstraten

EEN SPEELSTRAAT

 • lees hier het reglement;
 • biedt aan kinderen in een stad meer ontspanningsmogelijkheden;
 • geeft kinderen ruimte waar ze naar hartenlust veilig kunnen ravotten, skaten, rolschaatsen en zoveel meer;
 • moet steeds gelegen zijn in een straat met een overheersend woonkarakter (woonzone). De snelheid in de straat is beperkt tot 50 km/uur of minder;
 • kan enkel ingericht worden:
  • in samenspraak met de bewoners van de straat;
  • als 70% van de gezinnen uit de ganse straat akkoord gaan.

WANNEER

 • enkel tijdens schoolvakanties;
 • duurt maximaal 1 week (7dagen);
 • duurt maximaal 6 opeenvolgende uren per dag (vb. 09.00 – 15.00 uur of 12.00 – 18.00 uur);
 • kan in de grote vakantieperiode ook op een vast moment, bv. elke woensdagnamiddag of elke vrijdagvoormiddag gedurende (al dan niet opeenvolgende) 4 weken;
 • duurt tijdens de grote vakantieperiode nooit later dan 20.00 uur;
 • duurt tijdens andere schoolvakanties nooit later dan 18.00 uur.

BEPERKINGEN

 • straten of delen van straten waar er publieke parkings zijn en straten met handelszaken komen niet in aanmerking;
 • het aantal kruispunten in de straat is beperkt;
 • de lengte van de speelstraat wordt beperkt: lange straten kunnen enkel voor een bepaald deel afgesloten worden;
 • indien de bewoners van lange straten (i.e. straten die door een ruimtelijk kenmerk sterk zijn opgesplitst door bv. een rond punt of een groter kruispunt) in een deel van de straat een speelstraat organiseren, kunnen de bewoners van het andere deel ook nog een speelstraat aanvragen. Dit kan echter nooit op dezelfde momenten, aangezien een lange straat nooit in zijn geheel kan worden afgesloten;
 • ook mag de straat niet gebruikt worden door het openbaar vervoer.

AANVRAGEN

Elke straat dient een aanvraag in om een speelstraat in te richten.

 • dien deze aanvraag minimaal 6 weken voor de eerste datum van de speelstraat in;
 • bevraag eerst de volledige straat en verzamel handtekeningen:

Een speelstraat is enkel een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren en kan enkel ingericht worden als 70% van de gezinnen uit de ganse straat akkoord gaan. Daarom is het nodig om bij je aanvraag een formulier met bewonershandtekeningen te voegen om dit percentage te kunnen vaststellen. Het is nodig om de volledige straat te bevragen, ook wanneer je maar een deel van de straat als speelstraat wil laten afsluiten. De handtekeningen zijn geldig voor 3 opeenvolgende jaren. Bij het inzamelen van de handtekeningen breng je de bewoners op de hoogte dat de handtekeningen 3 jaar geldig zijn.

De politie onderzoekt de vraag met betrekking tot de verkeerscirculatie. Afhankelijk van het advies van de politie en mits het akkoord van de meerderheid van de bewoners (70%) wordt de speelstraat toegelaten.

NA DE GOEDKEURING

 • de organisatoren stellen alle bewoners schriftelijk in kennis van de geplande activiteiten;
 • voor de duur van speelstraat is een openbare weg - of een gedeelte ervan - die tijdelijk en tijdens welbepaalde uren wordt afgebakend met hekken voorzien van het verkeersbord C3 “verboden te rijden” met onderbord met vermelding “Speelstraat”;
 • op andere tijdstippen worden de hekken weggenomen en wordt de speelstraat terug een gewone openbare weg die voor iedereen vrij toegankelijk is.

TOEZICHT EN VERZEKERING

 • in elke speelstraat worden er minstens 3 peters/meters als verantwoordelijke aangeduid die ook bereid zijn om afwisselend een oogje in het zeil te houden in de periode dat de straat afgesloten wordt.;
 • zij zorgen ook voor het plaatsen en opbergen van de hekken. Deze hekken met vermelding “Speelstraat” worden geleverd door de stad Mortsel.
 • de ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden.
 • de stad Mortsel staat niet in voor de verzekering van een speelstraat, noch voor de organisatoren (peters en meters) noch voor de deelnemers van de speelstraat;
 • de stad kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade, ongevallen, enz.

VEILIGHEID

 • men mag de bewoners die in het door de speelstraat afgesloten gedeelte van de straat wonen, de toegang niet weigeren indien zij in de afgebakende zone hun voertuig wensen te parkeren;
 • tijdens de speelstraaturen mogen de kinderen speeltuigen plaatsen zolang de doorgang (minimum 4 meter) van de interventievoertuigen van de hulpdiensten niet gehinderd wordt.

Indien de bewoners zich niet houden aan de bepalingen van het speelstratenreglement kan de toelating tot het inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden.

 

 

 

Uitgelicht