Algemene voorwaarden en aandachtspunten bij inname openbaar domein door particulieren

Algemene voorwaarden en aandachtspunten

 • Gebruik het omschrijvingsvak en de optie om bijlages toe te voegen maximaal. Omschrijf en documenteer je aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk zodat we je aanvraag vlot kunnen beoordelen.
 • Een afgedrukte toelating moet zich op het terrein bevinden zodat dit op elk verzoek aan de bevoegde overheid getoond kan worden.
 • Een toelating is slechts geldig voor de goedgekeurde periode en kan ingetrokken worden wanneer lokaal bestuur Mortsel dit noodzakelijk acht, of wanneer de algemene of de specifieke voorwaarden van de toelating niet nageleefd worden.
 • In het geval dat er signalisatie geplaatst moet worden om de werken veilig te kunnen laten verlopen, geldt deze toelating tevens als signalisatievergunning. Het goedgekeurde signalisatieplan maakt in dat geval integraal deel uit van de toelating.
 • De toelating is enkel van toepassing op de aangegeven locatie. Wanneer vastgesteld wordt dat de aangevraagde inname niet overeenstemt met de werkelijke toestand, zal het verschuldigde bedrag voor het innemen van de extra ruimte ambtshalve ingekohierd worden zoals vastgelegd door het retributiereglement tijdelijke ingebruikname openbaar domein.
 • Werken mogen enkel aangevat worden na het bekomen van de toelating. Het werk mag ook pas beginnen wanneer de voorziene signalisatie zoals aangegeven op het signalisatieplan correct is aangebracht.
 • Je treft de nodige schikkingen om de openbare weg gedurende de werken proper te houden.
 • Inrichtingen van openbaar nut moeten steeds vrijgehouden worden (bv. rioolmonden, putten Water-link, straatputten, elektriciteitskasten, brandmondkasten brandweer, …).
 • Wanneer er straatmeubilair of vlaggenmasten verwijderd moeten worden door stadswerken, moet je dat duidelijk vermelden in het beschrijvingsvak. We zullen dit achteraf facturen conform het retributiereglement op werken voor derden
 • In een aantal gevallen – meestal bij grote hinder -  kan het lokaal bestuur de verplichting opleggen om minimum een week op voorhand een bewonersbrief te sturen. In dat geval wordt dit opgenomen in de specifieke voorwaarden van de toelating. Het is verplicht om deze bewonersbrief nadien als bijlage toe te voegen aan het dossier.

Aandachtspunten bij een verbod op stilstaan en parkeren

 • Wanneer er een verbod op stilstaan en parkeren noodzakelijk is in de zone van de inname, moet je dit duidelijk aangeven in het antwoordformulier door 'ja' te antwoorden op de vraag '
 • De verkeersborden van het type E3 worden uitsluitend geplaatst en opnieuw weggehaald door medewerkers van lokaal bestuur Mortsel. Het is niet toegelaten om eigen verkeersborden te gebruiken. Na betaling en toelating, worden de verkeersborden twee werkdagen voor het verbod ingaat, geplaatst.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de verkeerstekens van het type E3 tijdens de gehele duur van de toelating op de correcte plaats staan en met de juiste onderborden zijn uitgerust.
 • In het geval dat de verkeerstekens tijdens de duurtijd van het parkeerverbod door derden worden weggehaald of worden beschadigd, moet de aanvrager dit zo snel mogelijk melden aan de behandelaars via het communicatievak op de detailpagina van de aanvraag. Diefstal of beschadiging van de borden moet steeds aangegeven worden bij de lokale politiezone Minos. Je bezorgt een digitale scan van dit proces verbaal per mail aan het lokaal bestuur (iod@mortsel.be). Neem in die mail zeker het referentienummer van je aanvraag op.
 • Wanneer je op de vrijgehouden parkeerplaatsen een bouwkraan, hoogtewerker of andere voorwerpen in de hoogte gaat plaatsen, moet je advies vragen aan de luchthaven van Deurne via het emailadres inspection@antwerpairport.aero. Voeg deze toelating toe bij je aanvraag.
 • Wanneer je een container wil plaatsen, kan je er best rekening mee houden dat de vrachtwagen die deze komt leveren ook voldoende ruimte moet hebben om deze container te leveren en terug op te halen. Een afstand van min of meer 30 meter zou hiervoor moeten volstaan.
 • Wanneer je vaststelt dat er voertuigen geparkeerd staan op de ingenomen parkeerplaatsen op het moment dat het verbod geldig is, kan je een beroep doen op de lokale politiezone Minos. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen en zullen de voertuigen laten wegslepen. Je kan hiervoor bellen naar het telefoonnummer 03 451 98 98.

Aandachtspunten bij bijkomende signalisatie

 • De signalisatie die is aangegeven op het signalisatieplan, moet steeds door de aanvrager (of de verantwoordelijke signalisatie) geplaatst worden. Particulieren kunnen dit huren bij gespecialiseerde firma’s.
 • De opstelling van de signalisatie op het openbaar domein moet overeenstemmen met de situatie zoals aangegeven op het goedgekeurde signalisatieplan.
 • De signalisatie mag pas worden opgesteld vanaf de begindatum van deze toelating en moet verwijderd of afgedekt zijn ten laatste op de einddatum van de toelating. Tegenstrijdige (vaste) signalisatie moet in overleg met het lokaal bestuur tijdelijk worden afgedekt. Dit kan ook het plaatsen van bijkomende signalisatie met zich meebrengen. Het afdekken mag de verkeerstekens niet beschadigen. Indien er door het afdekken bevuiling/beschadigingen optreden, dan zal de aannemer zorgen dat de bevuilde/beschadigde verkeerstekens worden hersteld.
 • De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver in stand gehouden worden zodat ze voor de weggebruikers leesbaar blijven. In het geval van beschadiging van de signalisatie door een ongeval of vandalisme, zal de aannemer de zaak rechtstreeks afhandelen met de verzekering of met de betrokken partij. Het lokaal bestuur zal geen vergoeding uitbetalen in geval van schade, ook niet als de schade door een onbekende werd veroorzaakt.
 • De lokale politie en/of het lokaal bestuur kan te allen tijde het verwijderen van overbodige signalisatie of het plaatsen van bijkomende signalisatie opleggen. De aannemer geeft aan dit verzoek onmiddellijk gevolg.
 • Wanneer de aannemer in gebreke blijft of geen gevolg geeft aan een verzoek om zich in regel te stellen, kan de lokale politie en/of het lokaal bestuur zelf ingrijpen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten hieraan verbonden ten laste vallen van de aannemer. De eventuele ingrepen doen geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de aannemer.
 • Batterijen van mobiele verkeerslichten, knipperlichten e.d. moeten regelmatig nagekeken worden op hun goede werking.
 • Zolang de signalisatie aanwezig is, moet de aannemer de nodige schikkingen treffen zodat er steeds een verantwoordelijke bereikbaar is. Deze moet het vastgestelde probleem binnen de kortst mogelijke tijd oplossen. De contactgegevens van opdrachtgever, de verantwoordelijke van de signalisatie en de verantwoordelijke aannemer moeten tijdens het online aanvraagproces via de daartoe bestemde vakken doorgegeven worden.

Aandachtspunten bij een verlenging

 • Bij een verlenging van een aanvraag waar een parkeerverbod onderdeel van uitmaakt, sta je als aanvrager zelf in voor het aanpassen van de onderborden. Deze worden samen met de toelating voor de verlenging opgestuurd via e-mail. De onderborden moeten voor het einde van de initiële geldigheidsperiode in de plastic mapjes van de parkeerverbodsborden gestoken worden. Pas alle onderborden aan.