AGB Mortsel

Een autonoom gemeentebedrijf (afgekort AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de oprichtende stad of gemeente. Het AGB beschikt bijgevolg over een eigen rechtspersoonlijkheid. Lokaal Bestuur Mortsel heeft één AGB, voluit AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd. Een AGB is een 100% dochteronderneming van de oprichtende gemeente waarbij het AGB zelf kan participeren in andere rechtspersonen waaraan ook andere publieke of private partners deelnemen. De bedoeling is dat de stad bepaalde activiteiten kan verzelfstandigen in dit autonoom bedrijf om die zaken zoals een economisch bedrijf te beheren. Het AGB beschikt over eigen bestuursorganen en een eigen vermogen.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur als hoogste orgaan. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad waarbij iedere politieke fractie recht heeft op een vertegenwoordiging. Net als de gemeenteraad wordt iedere legislatuur de raad van bestuur opnieuw samengesteld.

Voor het dagelijks bestuur van het bedrijf zorgt een directiecomité samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter en maximaal 3 bestuursdirecteurs, aangesteld door de raad van bestuur.

In de statuten wordt bepaald voor welke taken het AGB bevoegd is en hoe zij deze uitvoert. Tussen stad Mortsel en AGB Mortsel worden ook formele afspraken gemaakt over inzet van personeel, interne controle, rapporteringen enz. in de vorm van een beheersovereenkomst.

AGB Mortsel heeft als concrete opdracht het beheer of exploitatie van de volgende onroerende goederen:

  • sporthal Den Drab
  • turnhal De Sterre
  • Sportlandschap
  • kantoorgebouw Stadsplein 2
  • kantoorgebouw Antwerpsestraat 44/46
  • kantoorgebouw Deurnestraat 57
  • intergemeentelijk zwembad Den Bessem in opdracht van Mortsel, Edegem, Borsbeek en Hove
  • restauratie, herontwikkeling, exploitatie en financiering FORT 4 via participatie in BV Fort 4

Downloads