onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen / audioverslagen vanaf 24 maart 2015
Archief verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminnehof
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

sportraad Mortsel

Praktisch


De sportraad heeft als doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen in het belang van het algemeen welzijn en de lichamelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad.
Concreet staat de sportraad in voor:

  • het geven van advies aan het stadsbestuur aangaande sport- en recreatieaangelegenheden m.b.t. planning en uitbouw van sportinfrastructuur, beleidsintenties, begrotingsposten, ...
  • het stimuleren van activiteiten inzake recreatie- en competitiesport door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, stadsdiensten, instellingen en organisaties.
  • het ondersteunen van sportmanifestaties georganiseerd door de Mortselse verenigingen.

De sportraad is als het ware de woordvoerder van alle Mortselse sportverenigingen naar het stadsbestuur toe. Alle verenigingen en geïnteresseerde sportliefhebbers kunnen zich aansluiten bij de sportraad en zo ook hun stem op beleidsniveau laten horen.

Minstens éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarop alle verenigingen en sportliefhebbers uitgenodigd worden.
De sportraad is onderverdeeld in een aantal secties. De sectievoorzitters, door de verenigingen verkozen, de algemen voorzitter en de ondervoorzitter komen maandelijks samen om bovenvermelde materies te bespreken.
Op deze vergaderingen van de raad van bestuur is ook de schepen voor sport, de sportfunctionaris en de beheerder van de sportinfrastructuur aanwezig.

Eén van de belangrijkste activiteiten van de sportraad is de jaarlijks terugkerende kampioenenviering. Dit feestelijk gebeuren heeft plaats in het voorjaar in het stadhuis en wordt bijgewoond door de burgemeester en de gemeenteraadsleden.


Ons aanbod

volwassenen
adres: Secretariaat:
Sportdienst Mortsel
Liersesteenweg 15
2640 Mortsel
telefoon: 03 444 18 60
e-mail: Stuur een e-mail
contactpersoon: Gino Slootmans - voorzitter sportraad
contactpersoon: Openingsuren
  maandag tot en met vrijdag van
09.00 uur tot en met 17.00 uur

Extra info op deze website
sport

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW